xVybraná videa
text k videu
Éra strachu - Hrůzovláda psychiatrie
Krutost, pohrdání občany, ponižování lidské důstojnosti, arogance i zastrašování a psychické týrání slabých - jevy časté i v současné justici, v opatrovnictví i u tzv. soudních znalců - porovnejme s podobnou hrůzovládou v dokumentu. Historii psychiatrických zvěrstev můžete najít všude, ale nikde ji neuvidíte tak jasně a zřetelně jako v samotném rodišti psychiatrie - v Německu. Tento šokující dokumentární film vychází z rozsáhlého pátrání a rozhovorů s psychiatrickými odborníky a oběťmi a odhaluje trpkou historii psychiatrie od jejich prvopočátků až do současnosti. Je to zřídkakdy vyslovený příběh o falešných tvrzeních, škodlivých léčbách a té nejvyšší míře lidské krutosti.

Bipolární porucha, nebo duchovní probuzení?
V dubnu 2007 jsem se rozhodl najít odpověď na jednu otázku: Jak se liší duchovní probuzení od bipolární (schizoafektivní) poruchy? Po (téměř) tříletém pátrání, tisících emailů a komentářů a dvacítce (navazujících) videí na toto téma mám konečně odpověď, která zní: byla to špatně položená otázka.

S tím se ale nespokojíme a budeme pátrat dál, tentokrát (snad) už správným směrem. Zastavme se nejprve u toho, jak jako společnost vnímáme duchovní probuzení a bipolární poruchu. Správná odpověď na tuto otázku může vést k vyléčení tisíců případů bipolární poruchy, ale i schizofrenie a mnoha dalších „duševních poruch“. Takže, jak jsem od nesprávné otázky přešel k té správné? Před deseti lety jsem ještě nevěděl nic o bipolární poruše a hledal jsem vědecké studie, objasňující moji čerstvou zkušenost s duchovním probuzením.

Tehdy jsem narazil na práci doktora S. Grofa, popisující stavy, připomínající duševní nemoc a vedoucí k duchovnímu probuzení, což byl přesně můj případ. Grof tyto stavy nazývá psychospirituální krizí. V knize Nesnadné hledání vlastního já jsem konečně našel potvrzení svých vývodů, kterým jen málokdo věřil: že totiž můj proces byl hluboce duchovní a nešlo o duševní poruchu. V příloze Grofovy knihy jsou i kritéria pro rozlišení schizofrenie od psychospirituální krize.

Uvedu několik kritérií pro PSK: - vyšetření neprokáže patologický proces poškozující mozek - intelekt i paměť se kvalitativně mění, ale zůstávají nenarušeny - adekvátní fungování a sociální vztahy před epizodou - dostatečná důvěra, komunikace a spolupráce v průběhu epizody - žádné sebepoškozující či agresivní chování; přijetí pomoci - pocit, že osoba prožívá něco hojivého či duchovního - objevují se témata zrození a smrti Jelikož moje zkušenost zahrnovala všechna Grofova kritéria, celých deset let jsem se domníval, že moje zkušenost a prožitky duševně nemocných jsou dvě různé věci.

Když v roce 2007 prožila něco podobného moje neteř Anna, zarazila mne podobnost našich prožitků nasvědčující, že šlo také o psychokrizi, přestože její lékař jí předepsal prášky s tím, že jde nejspíš o bipolární poruchu. Tehdy jsem začal se svým pátráním a zavěšoval na YouTube videa se svým příběhem. Z komentářů pod nimi jsem zjistil, že tisíce lidí s dg. bipolární porucha prožily něco podobného a vyhovují kritériím doktora Grofa pro PSK. Jak jsem přidával další videa, popisující prožitky během psychokrize, došlo mi, že některá témata těchto hlubokých prožitků jsou všem společná a mají duchovní rozměr.

Jak lidé v duševní krizi, tak lidé s dg. bipolární porucha mívají: - prožitky kosmické jednoty a bezčasovosti - vědomí přístupu k universálním znalostem a hluboký prožitek posvátnosti - vize a slyší hlasy (z psychiatrického hlediska halucinace) - pocit, že sní nebo se ocitli ve filmu, a že jsou zkoušeni Bohem - dojem, že jsou spasiteli, proroky či svatými - pocit, že jsou mrtví, umírají nebo se znovu rodí To je jen několik z mnoha obecně sdílených prožitků většiny pacientů s tzv. bipolární poruchou.

Někteří z nich ale nic takového neprožili. Nejenže je dráždí moje videa, ale nesnášejí i mě jako jejich autora. "Co je duchovního na tom, chtít zabít svou kočku?" zeptal se mne jeden z nich. "Tohle si zodpovíte před Ježíšem!“ řeka mi jedna žena. Takže pro někoho je psychotická ataka spíš antiduchovní zkušeností. Někdo má démonické halucinace, jiný silnou paranoiu a záchvaty vzteku, tedy symptomy, připisované obvykle schizofrenii. Nejčastější však nebývají ani silně pozitivní láskyplné prožitky, ani silně negativní děsuplné prožitky, ale smíšené prožitky z obou konců spektra.

Láska a strach, radost a bolest, dobro a zlo. Zdá se, že spíše než rozlišovat mezi PSK a bipolární poruchou, je dobré vidět celé spektrum prožitků. Od láskyplných až k děsuplným. Většina lidí má prožitky smíšené. A nejen to. Jak PSK, tak bipolární porucha a schizofrenie mohou procházet celým tímto spektrem a to bez výraznějších hranic. Soudím, že tyto tři způsoby prožívání, které jsem původně měl za oddělené, patří ve skutečnosti do uceleného spektra prožitků. Moje původní otázka tedy mířila do prázdna, neboť nelze najít přesnou hranici mezi duchovním probuzením a bipolární poruchou.

Takže jsem musel změnit směr, zapomenout na původní otázku a položit si tu správnou. Totiž: Patří-li prožitky PSK, bipolární poruchy a schizofrenie do jednoho spektra, co způsobuje, že někdo má pozitivní, někdo negativní a někdo smíšené akutní stavy? Na tuto otázku si odpovíme ve druhé části videa. DRUHÁ ČÁST Kromě prací Stanislava Grofa jsem studoval i práce Kena Wilbera. V nich jsem se dočetl o dalším druhu spektra. Wilber je nazývá spektrem vědomí.

Psychotičtí pacienti mívají nejrůznější prožitky, od láskyplných až po děsuplné, a podle Wilbera se lidé vyvíjejí od uzavřenějších děsuplnějších úrovní vědomí k otevřenějším láskyplnějším úrovním. Rozpoznání paralely mezi spektrem psychóz a spektrem úrovní lidského vědomí mne vedlo k úvaze, zda lidé z horní části spektra vědomí nemají láskyplnější transformační prožitky, zatímco lidé v nižší části spektra zas děsuplnější schizofrenické prožitky a lidé uprostřed pak smíšené prožitky, odpovídající diagnóze bipolární porucha.

Nejtěžší na celé věci bylo prokázat, zda má schizofrenie přímou spojitost s nižšími úrovněmi lidského vědomí. Také jsem neměl mnoho kontaktů s lidmi postiženými schizofrenií, kteří strávili mnoho měsíců nebo i let v psychiatrických léčebnách. Po několikaletém pátrání a studiu literatury jsem ale našel mnoho podobností mezi myšlením lidí v nižších úrovních vědomí a myšlením schizofreniků. Asi nejpodstatnější podobnost je v tom, že obě skupiny mají halucinace.

Existuje zajímavá kniha od Juliana Jaynese: The Origin of Consciousness in the Break Down of the Bicameral Mind (Původ vědomí v rozpadu dvoukomorové mysli) Profesor Jaynes v ní vysvětluje, že lidé nejen na úrovni kmenového vědomí, ale i v raných stádiích civilizace, nejsou vedeni vlastní myslí, nýbrž direktivními příkazy v podobě vizí a hlasů božstev. Tyto vize i hlasy byly běžnou součástí života ve starém Egyptě, Řecku nebo Indii a v kmenových společenstvech po celém světě.

Důkazy o přirozené podstatě těchto jevů máme ve Starém zákoně, v částech řecké Illiady a také v hinduistických spisech. Tzv. halucinace byly ve starověké společnosti natolik rozšířené, že profesor Jaynes píše: "Dle našeho současného vnímání by do roku dva tisíce před Kristem byli takřka všichni lidé schizofreniky.“ Tak jako lidé ve starověku, i schizofrenici interpretují své hlasy a vize zcela konkrétně, nikdy symbolicky. Anděl, který k nim promlouvá, se jim jeví jako zcela reálná bytost.

Pokud lidé na této úrovni vědomí prožívají božskou přítomnost, stává se, že se ztotožní s postavou Ježíše Krista, vládce všehomíra. Vím, zní to dost iracionálně, ale je třeba chápat, že obě skupiny lidí vnímají svět jako magické místo. A jak už jsem vysvětlil v předchozích videích, vnitřní a vnější svět člověka se tu propojuje, což vyvolává silnou pověrčivost schizofreniků i členů kmenových společenství. Proto mají obě skupiny velký respekt a strach ze zlých duchů, ďáblů a démonů.

To lidská mysl přivede k životu cokoli, čeho se člověk bojí. Člověk na nižších úrovních vědomí i schizofrenik tedy žije ve svém vlastním světě a nahlíží svět jen z jedné perspektivy. Do jaké izolace to může člověka přivést, ukazuje film Sólista s Jamie Foxxem a Robertem Downiem Jr. Jammie Foxx tu hraje bývalého hudebníka, žijícího ve světě stínů a všemožných hrozeb. Zploštělé vnímání reality mu komplikuje vztahy, protože kdykoli se musí rozhodnout či jednat, neumí zohlednit myšlenky a city jiných lidí.

Všechny tyto podobnosti, ukazují na zřejmou spojitost mezi schizofrenním typem psychóz a nižšími úrovněmi lidského vědomí. Dále šlo o to, zda se najde podobný vztah i na vyšším konci spektra. Vědomí moci přítomného okamžiku a postmoderní vědomí jsou těmi nejláskyplnějšími stavy vědomí v tomto modelu. Vyznačují se velice duchovním avšak nenáboženským životním náhledem. Většina lidí v PSK má také silné duchovní prožitky. Jde také o nejvíce intuitivní úrovně vědomí.

Lidé v nich obvykle opouštějí racionální myšlení a svěřují se vnitřnímu intuitivnímu vedení. Souvisí to s intuitivním náhledem lidí v PSK, že procházejí něčím velice významným: tajemným vnitřním procesem, který musí být dokončen. Obě skupiny také vnímají hluboký symbolický význam reality. Hotelová hala zde může představovat např. očistec a člen ochranky zase strážného anděla. Oproti schizofrenikům, zahlcovaným nejrůznějšími rušivými halucinacemi, jsou lidé v PSK často příjemně překvapeni řadou synchronicit a poselstvími, určenými jakoby přímo jim a sdělovanými televizí, rádiem a dalšími komunikačními prostředky.

Synchronicitu ale neprožívají jen lidé s psychotickou zkušeností. Tento fenomén probírá ve svých dílech mnoho postmoderních autorů. Na člověka uprostřed PSK doléhají globální problémy jako: chudoba, ničení životního prostředí, války, rasismus. Tato témata nabývají na významu s rostoucí úrovní vědomí. Oproti zúženému vnímání schizofrenika nahlížejí lidé v PSK svět již postmoderním, multiperspektivním pohledem. Uvedu jeden příklad: k mým nejoblíbenějším patří příběhy bývalých ateistů, jimž se následkem hluboké PSK otevřou zcela nové duchovní obzory.

Zdá se tedy, že máme dostatek (přesvědčivých) důkazů o propojenosti pozitivních zkušeností z PSK s vyššími úrovněmi vědomí. Co tedy spojuje moderní a tradiční vědomí s duševními procesy označovanými obvykle jako bipolární porucha? Na základě svého pátrání tvrdím, že společným jmenovatelem je zde zmatení, a to hned z několika důvodů. Za prvé: jde o smíšené prožitky. Můžete prožívat lásku, kosmickou jednotu, bezčasovost, či být na chvíli Dědem Vševědem. Na druhé straně může jít o velice děsivé prožitky.

Můžete být paranoidní, mít halucinace a také regresivně prožívat traumatickou minulost. A jsou tu ještě drogy, které také příliš nepomáhají. U mnoha lidí vypukla první manická epizoda po užití marihuany nebo LSD. Účinky těchto drog se navíc těžko odlišují od projevů psychózy. Dalším zdrojem zmatku je myšlení lidí na této úrovni vědomí. Během vývoje od nižších, magicky konkrétních do vyšších, symbolicky intuitivních rovin procházíme převážně věcnou a logickou prostřední úrovní.

Jakákoli naše vnitřní zkušenost je tu zpochybňována a popírána, protože je neměřitelná. Na moderní úrovni vědomí vám řeknou, že bipolární poruchu vyvolává chemická nerovnováha v mozku, i když pro to nebudou žádné konkrétní důkazy. Na tradiční úrovni vědomí může být za příčinu vašich potíží označeno morální selhání a Boží trest. Tak či tak a bez ohledu na vaše prožitky vás lidé z těchto úrovní vědomí budou přesvědčovat, že vaše prožitky jsou k ničemu a je lepší na ně zapomenout.

Jste-li na stejné úrovni vědomí, nejspíš jim uvěříte. Znovu tedy máme řadu důkazů o souvislosti bipolární poruchy s tradiční a moderní úrovní vědomí. Zvláště proto, že na této úrovni vývoje je jakákoli naše duchovní zkušenost popírána, zprvu společností a pak námi samotnými. Schizofrenie, bipolární porucha a psychospirituální krize. Spektrum těchto duševních projevů dokonale odpovídá spektru vývoje lidského vědomí. Už jen rozpoznání tohoto vztahu by přineslo velký pokrok do psychiatrie i psychologie.

Než ale vysvětlím, proč.. přidám k našemu modelu jeden významný faktor. Pomůže nám pochopit, proč někteří lidé zvládají psychózu lépe než jiní. Tím závažným faktorem je trauma. TŘETÍ ČÁST Před ponorem do svých duševních hlubin je dobré vědět, co se skrývá pod hladinou. Možná je voda průzračná, ale může být také plná mořských potvor. Ponor pod hladinu je tak i tak hrdinským činem, ale vždy je lepší vědět, co nás tam asi čeká. Znát míru vlastních traumat ještě před samotným ponorem proto není od věci.

Většina lidí spojuje trauma se zneužíváním v dětství - a je to bez debaty nejzávažnější trauma, jaké znám - ale podle mých zkušeností se do nás silně otiskují i další traumatizující zážitky jako např. být svědkem vraždy, nebo zažít požár. Dalších traumat si nemusíme být vědomi: například nechtěného těhotenství matky. Pro vliv traumat platí jednoduché pravidlo: Čím silnější trauma, tím dramatičtější prožitky na „druhé straně". V psychóze máte možnost uzdravit se ze životních traumat a zážitků, na které byste nejraději zapomněli nebo se tak už stalo.

Má to ale háček - nejprve musíte znovu prožít své staré trauma. A v tom je ta potíž. Dokud plave mořská obluda v temných hlubinách, drží se stranou vaší pozornosti, i když je stále tam dole. Abyste se jí zbavili, musíte ji nechat připlavat k hladině a spatřit a procítit ji v celé její ošklivosti na denním světle. Když dokážeme své obludy či traumata plně vědomě zpracovat - jak emočně, tak intelektuálně, mohou konečně zmizet. Dobrá zpráva je, že během akutní psychózy se můžeme zbavit bolestných zážitků, nastřádaných za celé roky, a to během několika hodin, někdy i minut.

Stačí jen otevřít se tomu, co cítíme, což ale není lehké, protože některé energie spojené s našimi traumaty jsou velice mocné. Lidé během tohoto procesu mohou křičet, plakat a někdy i omdlít. Někteří se proto snaží tyto bolestivé prožitky přehlušit či potlačit s pomocí hlasité hudby, nepřetržitého mluvení a také potlačujících léků. Nejlepší ale je nechat vše plynout. Trauma je tedy rozhodně třeba brát v úvahu, a proto je přidávám do našeho schématu. Jak už jsem řekl, čím silnější trauma jste zažili, tím náročnějším procesem budete při akutní psychóze procházet.

Proto v levém spodní rohu spojuji těžká traumata s velkým strachem a v pravém spodním rohu mírná traumata s malým strachem. Pokud shlédnete moje video o halucinacích, zjistíte, že jsem našel vztah mezi těžkým traumatem a schizofrenií. Nepřekvapuje tedy, že lidé na opačné straně spektra, ti s pozitivními prožitky, mají za sebou jen mírná životní traumata. Vsadím se, že mnoho lidí s tzv. bipolární poruchou nevidí svůj život jako kdovíjak traumatický a mohou mít pravdu.

Držíme v sobě ale ještě jeden druh energie, která se dere na povrch při manických epizodách, a to je energie potlačování. Při posunu z jednoperspektivní reality feudální úrovně vědomí do vyšší dvourozměrné úrovně tradičního vědomí, se učíme potlačovat emoce. Jak jsem uvedl ve svém předchozím videu, potlačování emocí je dovednost, umožňující nám lépe vycházet s druhými lidmi. U někoho ale zajde potlačování tak daleko, že přestává být sám sebou. I proto říkám bipolární poruše "porucha vlastní identity“.

Na základě rozhovorů s diagnostikovanými pacienty soudím, že bylo silně potlačeno jejich já, což je často důvod, proč se stanou psychotickými. Oproti lidem s těžkými duševními potížemi, kteří po celý život jen obtížně navazují vztahy, je mnoho lidí s BaP naopak skvělými studenty, v kolektivu oblíbenými, charismatickými jedinci. Nároky na ně kladené však někdy vnímají jako nepřiměřené a neodpovídající realitě. Šikmo proti levému spodnímu rohu tabulky s vážnými traumaty leží tedy oblast s lehčími traumaty a potlačováním emocí, kam se umisťuje většina osob s bipolární poruchou.

Možná se ptáte, proč by lidé v pravém horním rohu, takřka bez traumat, emočních bloků a na vyšší úrovni vědomí, měli prožívat psychózy? Na moderní úrovni vědomí začínáme zpochybňovat naši realitu. Svoji vlastní kulturu, náboženské přesvědčení, svoje závazky, předsudky a pověry, přetrvávající z nižších úrovní vědomí. Na postmoderní úrovni ale zpochybňujeme úplně všechno, dokonce i naše racionální myšlení. Svět se nám znovu otevírá a s tím se vrací i víra v zázraky z dětských let, zvláště vidíme-li, jak svým myšlením, cítěním a přístupem spoluvytváříme vlastní realitu.

Na postmoderní úrovni vědomí proto lidé více zpytují sebe ve snaze vytvořit lepší svět. Mapují limity svého vědomí, aby je překonali. Lidé na postmoderní úrovni vědomí (či v její blízkosti) se proto často se zápalem věnují aktivitám, vedoucím k rozložení vlastního ega a nejspíš i k velice pozitivní psychotické zkušenosti či do psychospirituální krize. K těmto aktivitám patří intenzivní svépomocné semináře, duchovní cvičení v ústraní (retreaty), četba duchovní literatury nebo cesta za hranice ve jménu hledání sebe sama.

Spouštěčem takové psychózy může být prakticky jakákoli stimulující, myšlení provokující činnost, včetně sledování videí na stránce bipolarORwakingUP. Hrají i zde roli traumata a potlačené emoce? Jistěže, ale psychózy z pravého horního rohu jsou obvykle vyprovokovány aktivní snahou jedince překonat stávající úroveň vědomí. To mne přivádí k další zajímavé stránce tohoto schematu, neboť podle výpovědí respondentů, ti z pravého horního rohu mají mnoho spouštěčů vedoucích k psychotickým prožitkům, zatímco ti z levého dolního rohu jen málo, pokud vůbec.

Typická první ataka bipolární poruchy z pravého horního rohu vypukne po nástupu na univerzitu. Kombinace nové školy, nového města, odchodu z domova a od přátel, nového učiva, možného zhoršení známek a kouření marihuany, to vše může spustit psychózu prakticky u kohokoli. Na druhou stranu ten, kdo ve čtrnácti, patnácti letech vidí ďábla, si obvykle nevybaví žádný specifický spouštěč své psychotické epizody. Takže oproti těm z horního pravého rohu, s celou řadou spouštěčů první akutní psychotické ataky, ti z levého spodního rohu mají obvykle jen jeden spouštěč a za jejich psychotickou epizodou je většinou těžké trauma.

Takže, moje dlouhé pátrání nebylo marné, protože mám nejspíš odpověď na svoji otázku. Jak víte, ptal jsem se, Jaký je rozdíl mezi bipolární poruchou a duchovním probuzením. Zjistil jsem přitom, že se nedá jednoznačně oddělit duchovní probuzení, PSK, bipolární porucha a schizofrenie, a tak jsem se začal ptát, co určuje, zda bude mít člověk při psychotické epizodě pozitivní, negativní či smíšené prožitky. Klíčovými faktory jsou: úroveň jeho vědomí a prožitá traumata. Nyní tedy můžeme vnímat psychotické spektrum zcela nově.

V současnosti je většina psychotických pacientů medikována a mnoho z nich užívá léky celoživotně. I ty nejvstřícnější psychiatry přitom frustruje neschopnost zřetelně odlišit duchovní prožitek od šílenství. Jak ukazuje naše schéma psychotických prožitků, něco takového ani není možné. Lepší než vnímat tyto prožitky černobíle jako patologické a nepatologické, by bylo určovat pravděpodobnost uzdravení u jednotlivých případů. Pravá horní část spektra skýtá velkou šanci na léčivou epizodu se silným duchovním nábojem, levá spodní část, spojená s traumaty a strachem, dává menší šanci na spontánní uzdravení, neboť je zde mnohem těžší čelit nevědomým obsahům lidské mysli.

Lidé s tzv. bipolární poruchou ze střední části spektra mívají obvykle smíšené prožitky lásky i strachu a také dobré vyhlídky na uzdravení, je-li jim poskytnuta dostatečná podpora a vzdělání, aby mohli tímto procesem zdárně projít. Protože každá akutní psychotická epizoda skýtá příležitost k hluboce duchovnímu a léčivému prožitku, ať už se nacházíte v kterékoli části spektra. Moje nová kniha je nyní k mání na uvedené adrese. (Amazon.com) + další info na: bipolarORwakingUP.com (be well, Sean Blackwell) (bipolar or waking up?) titulky: e(R)go, 2012

Bolesti hlavy - Nemoc jako cesta
Bolesti hlavy jsou známy teprve několik málo staletí, v dřívějších kulturních epochách se nevyskytovaly. Čím dál častěji jimi trpí obyvatelé civilizačně vyspělých zemí, v nichž dvacet procent „zdravých" lidí uvádí, že je bolívá hlava. Ze statistik vyplývá, že bolestmi hlavy jsou častěji postiženy ženy a příslušníci „vyšších vrstev". Není to nijak překvapivé, když si zkusíme trochu lámat hlavu příslušnou symbolikou.

Hlava se vyznačuje zjevnou polaritou k tělu. Je to nejvyšší instance naší tělesné soustavy. Představuje to, co je nahoře, zatímco trup to, co je dole. Hlavu považujeme za sídlo soudnosti, rozumu a myšlení. Kdo jedná bezhlavě, jedná nerozumně. Můžeme někomu zamotat hlavu, nesmíme ale pak počítat s tím, že si zachová chladnou hlavu. Přirozeně že hlavu ohrožují především natolik iracionální city jako „láska" - většina lidí ji většinou ztratí ( ...a pokud ne, potom je pořádně bolí!).

Najde se ovšem také několik zvlášť tvrdohlavých současníků, kterým nikdy nehrozí, že by ztratili hlavu, a to ani tehdy, když jdou hlavou proti zdi. A jsou i tací, kterým to nic neudělá, protože mají dubovou palici— to ale není vědecky prokázáno. Tenze v hlavě je subakutně začínající difúzní bolest, většinou tísnivá, a může trvat celé hodiny, dny a týdny. Vyvolává ji pravděpodobně příliš vysoký tlak v cévách. Současně s tenzní bolestí se dostavuje silné pnutí svalstva hlavy, jakož i svalů v oblasti ramen, zátylku a krční páteře.

Tenzní bolest hlavy se často vyskytuje v životních situacích, v nichž je člověk vystaven obrovskému výkonnostnímu tlaku, nebo v kritických chvílích, kdy je povýšen a hrozí mu nebezpečí, že své postavení nezvládne. Tento „vzestup" snadno vede k přílišnému zdůraznění horního pólu, hlavy. Hlava bolí často ctižádostivce a perfekcionisty, kteří se snaží prosadit svou vůli (Jdou hlavou proti zdi). Příliš snadno jim v takových případech stoupne do hlavy ctižádost a touha po moci.

Sexualita - Dar Bohů

Prožitek orgasmu posílá do vašeho těla léčivé a omlazující energie.
Brána do živé knihovny ve vašem těle jsou vaše genitálie a když se naučíte jak tuto bránu používat, pak slouží jako otvor do záznamů času. Lidé, ve velké většině, se spojují a v několika minutách kopulují. Často si lidé nedávají čas aby jeden druhého sexuálně propátrali, protože chtivá radost je někdy spojena s hlubokou emocionální bolestí.

Mnozí z Vás se stydí za vyhledávání této radosti. Vzpomeňte si, jak se příběh rozvíjí, byl vám dán dar bohů. Pro nás je zajímavé kolik pozemských škol prohlašuje, že vrchol dosažení se pohybuje za vaší sexualitou. Buďte si vědomi idejí které Vás odrazují a vzdalují od základu toho kdo jste. Tyto ideje a koncepty zní vznešeně, i když Vás odstrkují od bohatství vaší fyzické formy.

Vaše výměšky a záhady jsou dary, které mají být hloubkově prozkoumány, s půvabem, úctou a respektem, skrze odevzdání se závaznému vztahu. Zamýšlíme Vás inspirovat k tomu, aby jste se znovu podívali na svoji sexualitu. Prosím, chápejte, když Země prochází jejími změnami, budete nuceni se vyrovnat se všemi oblastmi, které lze vzít v úvahu. Neobávejte se že budete sami – máte schopnost prožívat nejhlubší partnerské svazky po kterých toužíte.

Sexualita léčí vaše tělo a otevírá brány ke hvězdám. Závazná sexualita, milující přátelský vztah, může být hluboká a může Vás vést do jiných světů, oživit vaše tělo a umožnit vašemu tělu aby si vzpomnělo na jeho nejideálnější vzory. Sexuální vyjádření často prozkoumává obě říše, duchovní i fyzickou. Je v nich rovnováha, která je nutná. Pobýváte ve svém fyzickém těle, které ve svém základě vzniklo sexuálním vyjádřením vašich rodičů.

Mějte ve své sexuální energii klid, ctěte a přijměte to, že životní síla skrze Vás plyne. Uvidíte jak se oživujete, obohacujete, rozumějíce svému vozítku. Na vaší planetě jste byli udržováni v nezájmu o sex. Pro Vás je to místní událost, která vám v ideálním případě dělá dobře, když ve skutečnosti je tato událost zcela kosmická. Kdykoliv se s někým sexuálně spojujete, jistý vzor energie Vás náhle spojí a přitáhne neviditelné energie.

Bohové a bohyně jsou z vašich hormonů velice poblázněni – tolik moc, že když jste byli v speciálním stavu hormonálního vyměšování, jedli Vás zaživa. Tyto údaje se vám nelíbí, protože Vás nutí aby jste byli za sebe více zodpovědní. Nutí Vás to aby jste se ohlédli, co jste dělali se svým životem. V ideálním případě neposuzujete to co jste dělali a kde jste byli a v ideálním případě se budete učit z toho co jste dělali – v tomto nebo v jiném životě.

Ideální bude usilovat o to aby jste se svým sexuálním vyjadřováním regenerovali, spíše nežli degenerovali. Sdílení sexuality znamení sdílení hormonů. Sex vzrušuje pravé jádro vašich buněk – a světelně kódovaná vlákna se začnou vzájemně proplétat.

V magnetu, tam se všechny energie seřazují a obracejí jedním směrem. Když máte sexuální styk a ve vašich hormonech začne tanec, celé vaše tělo je obráceno jedním směrem. Když jste s někým spojeni, jste jako severní a jižní póly. Obvykle buňky ve vašem těle vypadají jako drtivý zástup na hlavním nádraží, nebo na nějakém jiném místě, kde se lidé pohybují všemi směry. Potom, při sexuální aktivitě to vypadá jako když někdo pískne na píšťalku a všichni se otočí a dívají jedním směrem.

Když při splynutí s jinou osobou během styku dosáhnete okamžiku pravdy, jeden druhého odjistíte a všechny vaše buněčné energie se obrátí jedním směrem. Vaše tělo se stane magnetem. Když vy a ten druhý dosáhnete vysokého stavu elektromagnetických sil, jeden druhého si obléknete a vytváříte mezi sebou rovnováhu. Můžete mezi sebou tvořit tuto pavučinu lásky a je to prostřednictvím tohoto silového pole, že vaše vnitřní těla rostou a vcházejí do jiných světů.

Většina z Vás jste vybíraví v jídle. Buďte vybíraví v tom co chcete aby vaše tělo činilo šťastným. Dovolte si odhalit radost, mluvit o ní a cítit ji. Podívejte se na své tělo – stůjte nazí a dívejte se na ně ze všech stran aby jste našli božskost v každé vadě a puklince, kterou máte. Pochopte, když řídíte auto, neříkáte : “Ach, nedívej se do kufru.” Přijímáte je celé. Všechny části auta pracují společně aby vám umožňovaly jízdu. S vaším tělem je to stejné.

Myslíme si, že sexualita je jedním z nejvíce vzrušujících darů které vám byly dány a chceme Vás vést dále po této cestě, aby vám bylo na Zemi lépe. Milujte sebe a milujte Zemi, neboť jsou jedno a to samé. Potřebujete o sexu mluvit. Přijměte všechny oblasti svého těla a přitáhnete k sobě partnera, který bude všechny oblasti vašeho těla ctít. Věřte, že váš partner bude chtít prozkoumávat tyto zářivé části vašeho božského těla.

Je základní, abychom s vámi mluvili o sexu. Naši předkové jsou zodpovědní za to, že Vás odstrčili od vaší vlastní sexuality a pomohli vám v jejím naprostém nechápání. Léčení, které přijde až začnete rozumět svým vlastním přednostem života, se bude dít skrze porozumění této životní síle, která se nazývá sexualita. Je to jedním z hlavních klíčů k léčení, který je na této planetě potřeba umístit.

Máme pro Vás pár návrhů. Týkají se toho jak se pojit s partnerem a ctít své i partnerovo tělo, když zkoumáte své vzájemné záhady. Chápejte že zkoumáte kolik energie můžete mezi sebou udržet a jak tuto energii někam převedete. Když se hormony přitažlivosti hýbou, prožíváte výměnu energie mezi všemi vašimi čakrami a čakrami vašeho partnera. Jeho energie se zapálí. Když vedete energii nahoru, spíše nežli aby jste ji udržovali ve svých genitáliích, můžete zvedat proud energie a jednat s novým vědomím.

Učte se vzájemně si vést energii páteří vzhůru a pohybovat jí svými těly, zadržujíce přitom orgasmus. Během samotného sexuálního aktu můžete přijít na to, že jste se dostali do časového kolapsu. Když sdílíte sexuální energii v páru, otevřete se ostatním silám, aby s vámi mohly splynout. Pro vnější energie je slučování s lidmi při jejich sexuálním aktu zvláštní a vzrušující část živé knihovny.

V jednom období bylo projevem největší úcty, když bůh nebo bohyně s vámi a vaším partnerem splývali při vašem sexuálním prožitku. Vrcholným prožitkem bylo, splynutí s vysoce vyvinutými bytostmi kteří Vás ctili a nesli k vám vibraci lásky, takže se to stalo multidimenzionálním sexuálním zážitkem. Kolik znáte lidí, kteří před svým sexuálním aktem do sebe vtahují vyšší vibrace? Někteří lidé pijí, nebo berou drogy nebo cokoliv jiného potřebují aby si vzájemně dodali odvahy k sexuálnímu styku.

Máte stržené hodnoty, standarty a podmínky ohledně své sexuality kterou vyjadřujete v nefyzické oblasti, takže k vám přicházejí jenom ti, kteří mají stejný standart jako vy. Buďte si jisti energiemi které s vámi chtějí pracovat. Vyprávějte jim, aby se hodily k tomu co chcete dělat. Volejte zážitky – k plejáďanům, ke všem mimozemšťanům k bohům a bohyním. Rozhodněte se a řekněte : “Halo, poslouchejte, učím se o Vás. Nerozumím tomu. Chci Vás poznat.

Toto jsou má měřítka. Spojuji se jenom s někým koho miluji. Ctím své tělo Ctím Zemi. Spojení pro mne znamená všechno. Jestliže se hodíte do mých hodnot, jste vítáni v mém životě a budu Vás učit o lidské sexualitě.” Takový je postup. Učili jste se jak poznat naši vibraci, že? Jestliže vstoupí jiná energie a bude předstírat že jsme to my, poznáte to. Ještě jste se možná neučili jak poznat jiné energie, takže nevíte kdo jsou.

Vyšší oblasti nejsou prosty klamu. Jak poznáte, když se s někým na Zemi přátelíte, že je to dobrý člověk? Máte na lidi čuch. Chceme aby jste používali stejných schopností vnímání i pro nefyzické říše. Navrhujeme vám aby jste při svém zkoumání a hraní si s entitami které hledají člověka, aby na sebe mohli vzít formu, aby jste se drželi svých hodnot a byli si jisti tím, čemu jste dostupní. Znovu a znovu opětujte tyto hodnoty a svoji čistotu.

Ctěte své tělo, ctěte tělo svého partnera a milujte se jenom s láskou – to je klíčem. Sexuální energie ve vašem těle je vaše síla. Je to síla boha nebo bohyně ve Vás. Drží v sobě tajemství všech tajemství – je to tvořivá síla. Většina lidí používá svoji sexualitu způsobem který je spíše degeneruje nežli aby je regeneroval. Před dávnými časy byla Bohyně tolik v souznění s přírodními silami, že mohla tvořit vibrační rozsahy, že se jimi mohly tyto síly přírody vyživovat.

Chápejte, všechny věci jsou vzájemně provázané – nic není oddělené a všechno je spojeno se vším ostatním. Co tady nyní činíte působí na celou zeměkouli. Dědíte plán každé osoby se kterou máte sexuální spojení, takže nejednáte jenom se svým materiálem, nýbrž také s jeho. Když se vaše tělo spojí s jiným tělem, vaše čakry jsou povzbuzovány a kundalini se začne hýbat. Když se vaše kundalini pohybuje jenom nižšími dvěma čakrami a neovlivní celé tělo, “zaháknete” se v aurickém poli partnera a on se “zahákne” ve vaší auře.

Proto máte být vybíraví ve svých sexuálních partnerech. Jestliže tak jednáte, buďte ujištěni, že máte-li nějaký druh závazku a chcete s ním pracovat a odevzdat se mu, protože v současné době se urychluje čas a zrychluje energie, můžete na sebe z partnera všechno přitáhnout. Radíme vám, aby jste si ve svém těle vyčistili všechny staré závazky. Viďte své tělo jak je čisté a blažené a jak se všechna sexuální energie minulých vztahů uvolňuje.

Dělejte cokoliv můžete aby jste s láskou uvolnili své minulé sexuální vztahy, které ještě na Vás lpí. Přestaňte mluvit o minulosti a tím energetizovat své staré partnery. Ať tento materiál odejde. Když stále mluvíte o lidech se kterými jste před léty byli ve styku, udržujete energetizování jejich myšlenkových forem ve své auře, zvláště když jste s nimi měli sexuální spojení. To vám brání v prožívání nynějších nových vztahů.

Pro tyto lidi se stáváte magnetem jejich energie, i když jste je třeba neviděli dvacet let. Koluje mezi vámi jejich energie. Možná už vaše vzpomínky na ně pro Vás nic neznamenají, ale vy s nimi vytváříte prožitek. Toto je velmi choulostivé období. Před dvaceti lety byly věci nostalgické. Chodili jste v sobotních odpolednách s rádiem na krku ulicemi, popíjeli jste kokakolu, bloumali jste po pláži, vzájemně do sebe zavěšeni.

Život byl peříčko, jedna velká šou. Věci se změnily. Mohli jste si volně zdřímnout a fantazírovat. Mezi tím na co jste mysleli a časem kdy se vám to projevilo byla ohromná mezera. Trvalo to dobu nežli jste dostali co jste vysílali. Nyní to tak není. Nyní když na něco myslíte, narazíte na to nežli přejdete pokoj. Rychle se vám to vrací. Buďte vybíraví. Mějte respekt k tomuto období, kdy jste jako v pixle. Čas je v kolapsu a všechno se vynořuje do skutečnosti.

Když používáte papírový kapesník, vyndáte jej, utřete si nos a odhodíte jej. Lidé takoví nejsou. Proces není tak hladký a rychlý. Kdykoliv máte s někým sexuální vztah, jste k této osobě vázáni. Když se dvě těla spojí, třeba i jen na jednu noc, jejich aurická pole splynou. Možná jste to do dneška nechápal. Sex je nádherný. Je to jeden z absolutně nejúžasnějších darů, jehož prostřednictvím můžete odhalit svoji identitu. Avšak musíte se učit jej používat.

Nikdo Vás nevzdělával v tom jak se rozvětvují energetické linie, když s lidmi děláte sex. Možná máte zájem učinit řadu rituálů a ceremonií, aby jste ze své aury uvolnili lidskou energii. Vykuřování je velice dobrý rituál k vyčištění aury. Všechny kostely to používají. Mnoho institucí používá kadidlo nebo nějaký jiný kouř k vyčištění energie. Kouř je mnohadimenzionální. Když vykuřujete, znamená to že jste udělali krok k vyčištění, ujasnění a uvolnění energie, takže již nechcete mít žádné vazby.

Možná chcete vykouřit svoje tělo a svůj dům. Když se odpoutáváte od lidí, potřebujete do toho investovat stejnou energii jako když jste s nimi navazovali styk. Nemůžete ten papírový kapesník prostě zahodit, musíte to nějak ukončit. Jak to uděláte? Pracujte s lidskou energií na éterické hladině. S láskou jim požehnejte, uvolněte je a požádejte je aby opustili vaše pole, poděkujíce jim za lekce které jste spolu sdíleli.

Jak jste si všimli, v dnešních dnech je mnohem silnější mít s někým sexuální styk. Jestliže s nikým sex nemáte, možná je to vhodný stav pro váš rozvoj. Avšak, jestliže jste neměli sexuální styk po velmi dlouhou dobu, řekli bychom vám: Co před sebou zastíráte a jaká jsou vaše přesvědčení o sobě samých, že věříte že nejste kvalifikováni již více nemít sex? Prožívání orgasmu vysílá do vašeho těla léčivou a omlazující energii.

Často může vyvolat intensivní emocionální uvolnění a zaplavit Vás city. Endokrinní systém ve vašem těle uvolňuje všechny druhy hormonů a chemických substancí. Některé z těchto substancí se potřebují šířit, zatímco jiné jsou potřeba udržet v těle. Když jsou ve vašem těle udržovány, tělo je vstřebává a posunuje se do vyššího uspořádání. Stáváte se autonomnější, schopní mnohem více poznávat. Když je životní síla vědomě posílána pryč, ve formě semene, je použita k otěhotnění.

Když si žena vybere že nechce být těhotná, že nechce mít dítě, muž si vybere myšlenku, že jeho ejakulační proces je jenom způsobem jak mít orgasmus. Udržováním tohoto procesu může být do těla distribuována tekutina. Je to vyšší forma sexuality, která byla na východě praktikována po celé věky. Když muž ejakuluje při každém dosaženíorgasmu, v jedné verzi reality ztrácí svoji životní sílu. Jestliže jste mužem, můžete se naučit při milování zadržet sperma a nedosáhnout ejakulace.

Existují k tomu některé techniky. Tlačení na perineum, malá oblast mezi řití a šourkem, zadržuje životní sílu uvnitř těla a přeměňuje orgasmus. Lidé jsou podváděni tím že mají genitální orgasmus, který je omezenou zkušeností, spíše nežli aby měli kosmickou zkušenost zahrnující celé tělo. Když si představíte kolika těly jste, uvědomíte si, že můžete prožívat orgasmus ve všech těchto tělech.

Jestliže si přehodnotíte to jak si dělat radost, začnete prožívat radost jiným způsobem a vymaníte se z lokality genitální oblasti. Sperma je katalytická síla existence a kdykoliv muž uvolňuje sperma, v jistém rozsahu vyčerpává své tělo. V ideálním případě bude muž ejakulovat jenom tehdy když to bude potřeba k plození, nebo to bude toužit prožít. Byly vám dány ideje proto, aby jste se udržovali ve velmi nízkém vibračním stavu, který spíše degeneruje nežli omlazuje.

Nejprve vám byla vnucena myšlenka že sex je špatný. Potom vám instituce zakázaly tyto špatné věci dělat. Byli jste tímto stále poháněni tam a zpátky. Mnoho mužů a žen, zvláště v západním světě, nechápou jak hluboce jsou ovlivněni tím, že sex je špatný. Je to tak silné, že chtějí svým sexuálním prožitkem rychle proběhnout, protože když dělají něco špatného nechtějí být při tom chyceni. Až k tomu najdete správný postoj, budete v rovnováze.

Nebudete cítit žádnou vinu ani stud. Proto říkáme aby jste měli se svým partnerem hluboký svazek lásky. Vzájemná láska zabraňuje aby jste se styděli nebo cítili vinu. Bez lásky je v tom příliš studu a viny a může nastat velká emocionální destrukce. V genitálních oblastech muže a ženy je tolik věcí ke zkoumání. Vaše otvory mají různá místa nebo akupunkturní body, které mohou být odjištěny. Mají málo společného s genitálním pronikáním.

Je zde také ohromné vzrušení které může přijít když se díváte vzájemně do očí, vyměňujíce si vlákna DNA. Duše spojují svá srdce prostřednictvím očí – oči jsou srdcem duše. Samozřejmě můžete své oči zavřít, i když neustálý oční kontakt mění prožitek. Také si můžete přát pracovat se svými čakrami, dotýkajíce se vzájemně zvláště svými srdečními čakrami. Položte svoji ruku na srdeční čakru partnera a mějte svá srdce otevřená.

Když se povzbuzujete očima a používáte čakry a aktivujete akupunkturní body ve své genitální oblasti, tato místa se oživují. Když se těchto míst dotýkáte, objevuje se chemická odpověď která Vás přivádí k orgasmu jenž zaplavuje všechna vaše těla. To vám umožňuje vylézat po žebříku k vyššímu poznání a přivádí Vás to blíže k božství. Zároveň to umožňuje prozkoumávat si vzájemně svá těla – být kompletně svobodní co se týče tvaru těla i jeho projevu. To je cesta která je před vámi.

Zkoumejte to kdo jste, zajímejte se o to co je ve vašem pozadí a vytvořte si ze svého vyjadřování sexuality radostnou chvíli. Sex není divadelní představení, je to nejintimnější svazek a vzájemné sdílení všeho možného. Není to jenom: “Ach, jak jsi veliký”, znamená intimitu, vzájemné splývání při zachovávání své suverenity. Znamená to být podporován a podporovat protože je základem k udržování vaší samostatnosti a ke znovuodhalování toho co je radost a potěšení.

Vaše tělo si začne vzpomínat. Možná chcete při styku změnit svůj záměr a nedosáhnout okamžitého vyvrcholení. Zblázněte se a zastavte se v bodě těsně před vyvrcholením, potom udržujte frekvenci, klesněte pod bod a dělejte to tak znova a znova. Chvíli si s tím hrajte. Když tento proces uznáváte, strávíte s ním celé hodiny, protože to vytváří hlubokou intimnost a zážitek bude trvat o mnoho déle.

Omlazování a regenerace životní síly nastává když strávíte hodiny a hodiny v takovéto intimitě, s otevřenýma očima, učíce se aby vaše tělo dělalo to co chce dělat. Orgasmus není místní událost. Jsou lidé které můžete polechtat za ušima a mají orgasmus. Jsou lidé které můžete lechtat na zápěstí a mají orgasmus. Můžete prožít orgasmus když spíte. Můžete mít orgasmus když jste mimo své tělo. Orgasmus je nepochopený.

Myslíte si že je to místní událost ve vašich genitáliích. Není to tak. Je to kosmická událost, která vám byla podána tak aby se minula svým účinkem. Nyní přichází pulzování bohů a bohyň – radost a spojení s pulsací existence. Takže se může dít kdekoliv. Když se opravdu věnujete své sexualitě, můžete prožít orgasmus když si vezmete kousek delikátní potravy. Je to největší uvědomění si božskosti ve všech věcech. Na masturbaci není nic špatného.

Je to příjemná činnost když se učíte ctít své tělo a oprávněné dráždění jistých citů ve svém těle. Masturbujte bez plánování, bez studu a aniž do svého těla prostřednictvím svých myšlenek zatahujete neznámé věci. Je to ošidné, jako všechno. Je to příjemná forma umění, ale neslouží to jako forma uvolnění. Když používáte masturbaci k uvolnění tlaku, musíte se nad tím zamyslet. Jestli jste nikdy nemasturbovali, potom jak můžete předpokládat že když budete mít s někým sexuální styk že bude znát vaše tělo, když jej neznáte ani vy?

Když cítíte že jste přitahováni k vyjádření své sexuální energie, můžete cítit, “Ach, jestli tomuto podlehnu a rozhodnu se masturbovat, tentokrát to bude proto abych se uvolnil. Chci snížit tlak. Dobře, jak tedy chci uchopit tento vzestup energie? Takže raději nežli abych použil svou starou známou masturbaci a na chvíli se cítil dobře, myslím že tentokrát z toho chci vytěžit více a na chvíli budu v nepohodě. Udržím tuto energii.

Posadím se někam, použiji krystaly, dechovou techniku a přitáhnu do sebe pilíř světla”. Vtáhněte světlo do svého třetího oka a prociťujte jak zaplavuje vaše tělo. Ohromně vám to pomůže, protože usilujete o poznání a sebeoceňování a víte kde jsou vaše hranice. Chcete mít větší volnost a širší rozhled, ale stále svou energii udržujete na jistých hladinách. Zadržováním své sexuální energie začnete používat svůj solární plexus, své srdce, hrdlo a třetí oko.

Otevře se vaše korunní čakra a vy půjdete, “Aha, jsem nějak svěží. Jak to že jsem najednou inteligentnější?” Odpovědí je, protože jste svou životní sílu použili jiným způsobem, spíše než aby jste prostě používali stále stejný recept. Máte jeden recept pro energii kterou nazýváte sexuální. Je vaší životní silou. Je mnoho způsobů jak ji lze použít. Je jedna věc, zkoumat svoji citlivost a mít orgasmické prožitky protože se chci cítit dobře a chci svojí sexualitě rozumět abych poznal kdo jsem.

Jinou věcí je, zaseknout se, potlačovat svoji sexualitu, prostě jenom masturbovat k uvolnění tlaku a mít pauzu. Sex je vzácná tělesná nabídka, něco soukromého a citového. Pomáhá vám pochopit sílu která je ve Vás a nosí vám radost. Mnoho lidí v těchto dnech praktikuje celibát protože si uvědomují, že druh sexuální aktivity kterým se v minulosti zaměstnávali ždímal jejich energii.

Možná to tak bylo, protože měli s ostatními styky bez lásky, bez odevzdání a bez vzájemného duchovního propojení. Jak již jsme řekli, vaše elektromagnetická těla a vaše aurická pole se slučují dohromady. Vzniká telepatie tam-a-zpět- “vlastni mne.” “Já tě vlastním”. – taková hra na etherické hladině.

Jestliže prožíváte období celibátu, výborně, protože to co děláte je skladování energie. Když máte sexuální prožitek a nejste zcela propojeni svými čakrami, velmi Vás to ždíme. Dokonce i když je to potěšující, energie pracuje jenom s vašimi prvními a druhými čakrami, což pracuje s vlákny číslo jedna a dvě vaší DNA. Když svůj sex stopnete, stále svoji sexualitu můžete cítit.

Chcete to, ale učíte se uskladnit svoji energii a nechat ji působit na vaše tělo, spíše nežli prostě vyhledat sex k jejímu uvolnění. Když necháte tuto energii působit ve svém těle, více své tělo ctíte, protože vám vaše energie náhle ukáže jak jste cenní a že toho můžete dělat více nežli jste si kdy mysleli. Není ideální sexu se vyhýbat nebo jej překročit. Ideální je svoji sexualitu přehodnotit – přehodnotit pravý základ toho co vaše fyzické tělo dělá když děláte sex a prožíváte orgasmické stavy.

Sexuální vyjadřování začíná mít mnohá zákoutí a experimentování. Pamatujete se na rok 1960? Kdo by na něj mohl zapomenout? Ženy se vrhly na nestoudnosti a odhalovaly svá ňadra. Během minulých patnácti až třiceti let se ženy začaly cítit dobře při nudistickém opalování a koupání bez plavek. Začali jste se sexuálně zkoumat a sexuální přirozenost se začala kultivovat a rozvíjet. V minulých letech začal zpětný tah, strach ze sexuality: “Nerozumím této síle.

S někým se spojím a na chvíli jsem absolutně rozveselený. Cítím jakobych prožíval stovky báječně nesmyslných nedělí a nic mi to nedává. Pak už se tak dobře necítím.” Aby jste měli dobré sexuální zkušenosti, je základem aby jste byli intimní, vážili si jeden druhého a vzájemně se sobě odevzdali. Musíte být schopni být zranitelní a v očích jeden druhého otevření. Potom sexuální aktivita udržuje vyšší vibraci.

Tak jako bylo na Zemi velké experimentování, jako výsledek energie v šedesátých letech, je zde i velké experimentování se sexualitou v devadesátých letech a na závěr se to vyvine do duchovního zkoumání. Praktikování celibátu je fajn tak dlouho, dokud to neznamená že jste se sexem skončili. Je v pořádku když to znamená že sex trávíte a uvažujete o jeho vylepšení. Na chvíli je odložený na věšák, protože není sexualitě rozuměno, možná si ho chcete pořádně prohlédnout.

Jestli jste někdy slézali hory, pak víte že je docela něco jiného být v horách nežli se na ně dívat z nížiny. Tímto někteří lidé procházejí. Dívají se na hory a necítí se přitom oloupeni, že v horách nejsou. Stanovují si nové hodnoty toho co sexualita je, co je láska, kdo jsou oni a jaké hodnoty nastaví sami sobě. Sexualita je jedním z nejintimnějších aspektů vašeho života. Avšak mnoho lidí na této planetě dělá sex bez jakýchkiliv důvěrností.

Je to pro ně funkce, jako nalévání benzínu do auta : “Potřebuji sex, dejte ho sem.” Muži stejně jako ženy. Vždycky jsme se přeli o to, že důvod, proč jste byli odkormidlováni od vaší sexuality byl ten, že kdyby jste začali provozovat sex beze strachu, odhalili by jste že je to brána k vyššímu vědomí. Pravá životní síla, kterou můžete používat k dělání dětí může být rovněž použita jako kouzelný koberec, který Vás donese do jiných oblastí existence.

Nakonec, vlákna DNA bude možné číst v duhovce vašich očí. Když se s někým sexuálně spojujete a díváte se vzájemně do očí, odjišťujete jeden druhého do jiných realit. Také můžete používat dýchání a v představě začít roztáčet energii. Energie jsou připojovány k síle která posílá vesmírný koráb na oběžnou dráhu vaší planety – energie která nese tak zvané vesmírné lodě a posílá je na cesty.

Energie sexuálního zážitku Vás může uvolnit a poslat Vás na cesty. Sex je rozhodující událost aby vytvářela zvláštnost. Je také potřeba aby byl velmi spontánní, protože spontánnost v sexu má své vlastní rituální chápání a dosažení.

Láska je složkou která spojuje těla dohromady, ať je to mužské a mužské, ženské a ženské, nebo mužské a ženské. Tělo bylo zamýšleno jako ženský a mužský druh. Je to velmi obvyklé – polarity se potkávají. Je to biologická záležitost, i když říkáme že není nic špatného na tom jaké vibrace se vzájemně přitáhnou. Je to právě to na čem potřebují pracovat aby se něco naučily.

Nepatří se posuzovat, konečný prožitek přichází tam kde je láska, když jsou oči otevřené a když je tam odevzdání. Potom můžete začít cestovat. Sexualita dostane docela jinou hodnotu a stane se jednou z nejvíce posilujících sil o kterých se bude diskutovat, až pozemské změny začnou být znatelnější. Až se vaše společnost rozdělí, budete chtít všechno přehodnotit. Budete chtít být důvěrní, odevzdaní a mít partnera na kterého bude spolehnutí.

Až si začnete uvědomovat životní rozpětí a chápat že se všechno zrychlilo, konečně budete prožívat velký omlazovací pohyb. Partneři které si vyberete budou partnery, které již znáte desítky a tisíce let. Ve většině případech se otevírají intimnostem lépe ženy nežli muži, protože ženy bývají se svými emocemi více v pohodě. Jako lidé neustále hledáte vibraci extáze, lásky a spojení, které přichází skrze vyjádření emocí.

Nemůžete dosáhnout bez cítění sexuální frekvenci extáze a lásky, protože sexualita je cítění. Mnoho lidí zoufale hledá tuto frekvenci a přitom nevědí že ji hledají. Svým naivním způsobem je pro ně k tomu jedinou cestou jak ji najít sexuální vyjadřování. Jestliže jste ženou, můžete pomoci svému mužskému partnerovi aby se otevřel přijetím sama sebe a svého vlastního těla a tím že vytváříte pro sebe měřítko o druhu muže kterému jste přístupná.

Budete tento druh mužů přitahovat, protože oni si budou přát se učit a měnit. Obecně jsou mužské vibrace velice zmatené v této době, nejsou si jisti co je jejich identita. Začnou přicházet na to, že k sobě potřebují přitáhnout toho kdo je spojí s těmito změnami. Čím více můžete být stabilizováni ve své lásce ke svému tělu a jste ochotni vědět co chcete a jaké jsou vaše zájmy, tím lehčí to bude pro muže.

Příliš mnoho žen po příliš dlouhou dobu měly svá ústa zavřená a byly prostě šťastné že mají v sobotu večer rande. Ženy nevytvářely pro muže žádné měřítko kterého by oni mohli dosáhnout. Aktivací energie Bohyně a pochopením celkové ženské formy takové jak je zamýšlena, je tvořeno nové měřítko. Ženy musí mluvit o svých citech a touhách aby vytvářely nový vzor zkušeností.

Pak bude pro muže lehčí aby otevřeli svá citová centra, prožívali své emoce, pozvedali svoji sexuální energii svými čakrami vzhůru a pohodlně prožívali větší intimitu nežli si kdy mysleli že je možné. Tyto věci budou chtít svůj čas. Ženy byly tolik uzavřeny do mlčení a muži do pocitů, že takovéhle změny se nemohou dít přes noc. Buďte vzájemně trpěliví. Souciťte se všemi lidmi a mějte pochopení pro to čím procházejí.

Máte mnoho věcí ke sdílení a k učení jeden druhého. Jedním z velikých tabu ve vaší společnosti je orální sex. Řekli jsme že ženská substance síly je krev, zatímco substance síly mužů je sperma. Sperma v sobě nese ohromné množství údajů, zatímco krev může být přirovnána k léčivému elixíru, zdroji života, obojí nabízí znovuoživení a omlazení. Když tyto substance ve vzájemném svazku sdílíte, ve svazku milujícího přátelství, pak bezpochyby sdílíte vzájemnou sílu.

Proto aby jste si mohli vzpomenout na to kdo jste a proč jste se v tomto životě setkali, je potřeba aby jste smíchali své identity. Až si budou ženy vědomy tajemství krve, mnohé z nich budou se svou krví dělat násilnosti. Budou se učit že to není strašná, páchnoucí, protivná, špatná věc a že je v ní mnoho tajemství. Budou si s touto substancí tvořivě hrát, respektovat ji a nestydět se, aby viděly co všechno se s ní dá dělat. Totéž bude pravdou se spermatem.

Když požíváte tyto substance, tvoříte velmi hluboký svazek. Je to jako když se do Vás vlévá celková suma osobnosti toho, ze kterého pocházejí. Opět trváme na tom, že bez složky lásky tohoto vyvýšeného stavu dosažení nemůžete dosáhnout. Když jste ve stavu lásky a úcty, pak sdílení, užívání a používání těchto fluidů otevírá nejhlubší brány paměti, svazků a intimity.

Dostáváte se za to, co se nazývá tajemstvím. Většina lidí není schopna tento stav po jakkoliv dlouhou dobu udržet. Uzavřou se, a i když to prožívají nejsou schopni dovést další fázi intimity která je za fyzičnem do konce.

Důvěrnost která s tohoto sdílení vzniká je hluboká. To co prožíváte a co vychází na povrch je velmi hluboké. Aby se mohlo těchto substancí používat chce to vlastně mnoho lásky a mnoho přípravy. Mějte svůj úmysl čistý, když budete chtít s těmito věcmi experimentovat a otevřete se novému cestování. Navrhujeme aby páry, které vzájemně sdílejí svou sexualitu o ni měli zájem. Neznamená to že přestanete být spontánní.

Neznamená to že předtím nežli se spojíte si to budete organizovat, uzpůsobovat, dělat si předsevzetí a všelijaké jiné procesy. Když rozvinete důvěrnost, sexuální aktivita nenastane jenom tehdy když zacinkáte svými hormony. Sexuální vyjadřování bude přicházet průběžně. Když jdete do obchodu, můžete začít o své sexualitě konverzovat. Nemáte tyto zážitky zamykat do své ložnice, nebo je říkat jen když se napijete, nebo v jistých malých boxech při představení. Budete touto energií naplňováni. Je to součástí vašeho tréninku na cestě k božství. Je to tak.

Bez svých sexuálních zkušeností nebudete chápat co je to být bohy nebo bohyněmi, kdyžtak ne kompletně, protože jste lidé a je to součástí cesty která je s vašimi těly zamýšlena. Všichni tvorové na této planetě se nějakým způsobem sexuálně vyjadřují – nějakými metodami podněcování a sebereprodukce. Když se mouchy prostě dotýkají tykadly, vzájemně se podněcují.

Pozemští tvorové – rostliny a zvířata – se vzájemně podněcují a přivádějí se do vyšších stavů aktivity aniž se reprodukují. Udržujte tuto představu. Potřebujete své sexualitě rozumět a neobávat se jí. Nevzdávejte se své sexuality jenom proto že se bojíte své životní síly. Když se budete setkávat v párech, budete mnohem volněji o sexualitě mluvit a odhalovat ji. Přijde čas kdy shledáte, že je to velmi pohodlné.

Nikdo ohledně toho nebude tázán na tzv. morální pohled, protože ani nebudete kvalifikováni k tomu aby jste někoho tyto věci učili, když nebudete chápat o co v jádru jde. Jde o duchovní sex. V sexuální oblasti je mnoho věcí na které se můžete těšit. Buďte otevřeni, zhodnoťte to v co nyní ohledně sexuality věříte a zkoumejte své hranice. Jako lidí, je sexualita vaše přirozené právo a dědictví. Je vaším darem bohů.

Kniha: ZEMĚ – Plejádské klíče k Živé knihovně
x Překlady do češtiny přednášek Seana Blackwella o alternativním přístupu k psychózám.

Žijeme v typickém obrazu moderní společnosti. Ve zdánlivé jistotě. Ve zdánlivém bezpečí. Zdánlivě šťastní. Ale život není vždy takový jak vypadá. Historii psychiatrických zvěrstev můžete najít všude, ale nikde ji neuvidíte tak jasně a zřetelně jako v samotném rodišti psychiatrie - v Německu. Tento šokující dokumentární film vychází z rozsáhlého pátrání a rozhovorů s psychiatrickými odborníky a oběťmi a odhaluje trpkou historii psychiatrie od jejich prvopočátků až do současnosti. Je to zřídkakdy vyslovený příběh o falešných tvrzeních, škodlivých léčbách a té nejvyšší míře lidské krutosti.

Dále to nejlepší z přednášky slavného doktora a spisovatele Dr. Rüdigera Dahlke v Bratislavě (11. února 2012) na téma Partnerské vztahy a Princip stínu. Udobření se s naší stinnou stránkou, tedy to co vidí i nevidí na svém partnerovi mužský archetyp Animus a ženský Anima. Doktor Dahlke vysvětluje jak důležité je poznání vlastního stínu, naší odvrácené stránky, před kterou si mnozí zakrýváme oči a častokrát projektujeme vlastní přešlapy a chyby na našeho partnera.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.