xVybraná videa
text k videu
GMO: Moment pravdy
Věnujte silnou pozornost tomu, co brzy uvidíte. Tyto obrázky prolétly celým světem. Tyto krysy byly krmeny transgenickou kukuřicí během celého jejich životního cyklu. Nádory, které utrpěly, jsou ohromné. Studie, která odhalila efekt GMO na zdraví těchto krys byla právě dokončena. Využila vyjímečných technických a finančních prostředků.

GMO: Moment pravdy
Byli jsme schopni být svědky studie od začátku do konce, trvala dva roky a přišla po letech pochybností a kontroverzí - dozvíme se konečně pravdu o GMO? Budeme pak čelit zdravotní krizi globálního rozměru? Paříž, 16. prosince 2011, kanceláře CRIIGENu Komise pro výzkum a nezávislé informace o genetickém inženýrství Prezentace výsledků získaných profesorem Seralini během jeho studie se zaměřila na determinaci potencionálního škodlivého dopadu GMO kukuřice Nk603 na lidi a zvířata.

Toto je nejdelší studie, jaká kdy byla provedena na GMO. Spolu s ní jsme provedli společnou studii nejpoužívanějšího pesticidu ve světě, RoundUpu, což je herbicid. Patří do hlavní kategorie pesticidů. Strávili jsme téměř rok sháněním transgenické kukuřice, protože žádný výrobce GMO je nebyl ochoten poskytnout. Monsanto totiž požaduje, aby kontrakty byly podepisovány s podmínkou, že semena nesmí být použita pro testování a před testováním musí proběhnout speciální dohoda.

Chtěli jsme, aby naše studie byla nezávislá. Toto je poprvé, kdy byla zpracována dvouletá studie GMO. A v tom spočívá velký rozdíl. Navíc jsme se snažili vyhodnotit maximum biochemických a biologických parametrů s opakovanými krevním testy, vážením subjektů a testováním moči. Studovali jsme hepatické a močové paramtery, stejně jako krevní parametry - veškeré parametry, které jsme mohli studovat.

Také jsme studovali hormonální parametry, což nebylo v minulých studiích nikdy provedeno. Tento experiment je světovou premiérou. Až dodnes byla kukuřice Nk603, ta samá kukuřice zvolená pro naši studii, testována jen po dobu tří měsíců, a to v testovacím prostředí zcela ovládaném Monsantem - výrobcem Nk603. Mimo to jsme si také posvítili na RoundUp - také vyráběný Monsantem, a používaný pro pěstování kukuřice - u něhož byl dříve vždy testován pouze jeho jediný aktivní agent, glyfosát. Člověk ale musí porozumět tomu, že aby výrobci byli schopni aktivovat tohoto agenta - aby dokázali úspěšně prorazit buňky rostliny - používají přídavné látky, které jsou někdy škodlivější, než samotný glyfosát.

Máme dva jasné cíle - zaprvé, provést studii přesně dle mezinárodních požadavků a ujistit se, že budeme velmi důkladní při analyzování výsledků. Zadruhé, chceme zjistit, zda jsou přítomny sekundární efekty. Jediný způsob, jak toho docílit, je vykonat testy na zvířatech a posléze vyšetřit veškeré jejich krevní parametry, a zároveň věnovat silnou pozornost jejich orgánům. V tomto okamžiku by asi bylo dobré vědět, jak přesně se GMO využívají.

Je to rostlina, která byla vyvinuta (geneticky upravena) buď k produkci svého vlastního pesticidu, nebo k tomu, aby byla tolerantní vůči herbicidům, což jí umožňuje, aby byla vystavena masivním dávkám herbicidů, aniž by zemřela. Člověk může chápat, jak by GMO mohly být užitečné pro farmáře, například by mohli postříkat celé pole RoundUpem, zabít veškerý plevel, a přitom neublížit geneticky upravené rostlině. Na druhou stranu je těžké vidět nějaké výhody pro spotřebitele, který bude vpodstatě vstřebávat substance pocházející z rostliny, která absorbovala pesticidy. To je, proč je kriticky důležité testovat nejen GMO(1), ale také GMO se zbytky RoundUpu(2), a pesticid sám o sobě(3).

Takový druh testování nebyl nikdy dříve proveden, protože korporace provádějící testy je prováděly na GMO s RoundUpem(2), což znamenalo, že jsme neměli žádnou představu o tom, co způsobovalo problémy - GMO, nebo RoundUp? Nebo je prováděli jen na GMO, aniž by specifikovali, že to tak skutečně dělají. Takže jsme se rozhodli adresovat tuto otázku: Vypořádáváme se s efekty GMO, nebo pesticidu? Během posledních 10 let testování se národní komise nezajímaly o efekty pesticidu. Proto Evropa ani nepožaduje vykonávání systematických testů chronické toxicity na zvířatech, a když už to je někdy vyžadováno, tak o protokolu testování rozhodují sami výrobci.

Například, brambora Amflora byla pouze testována na skupině třiceti krys, z nichž deset bylo krmeno GMO. Kukuřice Monsanta byla testována na 400 krysách, z nichž 80 požívalo transgenickou rostlinu, ale ale jen 40 z nich bylo podrobeno krevním testům. V každém případě žádná z těchto studíí netrvala déle, než 90 dní. Těmito grafy jsou reprezentovány jisté skupiny krys. Samečci a samičky - konzumující GMO kukuřici. GMO kukuřici se zbytky RoundUpu. A RoundUp sám o sobě.

Pokaždé, když se posuneme o úroveň výš, krysa zemře. Limit je 10, vzhledem k počtu krys, které utvářely skupinu. Tečkovaná čára reprezentuje samičky, které zemřely, ale měli naprosto normální stravu. Jen dvě zemřely samy od sebe během 550 dní. Na druhou stranu veškeré samičky, které byly na dietě GMO, GMO s RoundUpem nebo na dietě se zbytkovým možstvím RoundUpu umíraly častěji než ostatní krysy. Někteří napadnou relevanci takových výsledků, ale co je nepopiratelné je, že skupina, která byla vystavena GMO, má 600% nárůst, neboli 6x více úmrtí než kontrolní skupina.

Z pohledu lekařské biologie není vyžadováno žádné další testování. Důležitým faktem je, že veškeré studie prováděné na krysách byly (v dřívějších studiích) prováděny během 3 měsíců, a shodou okolností (hmmm) vidíme, že žádné efekty (v naší studii) nejsou viditelné až do čtvrtého měsíce. Toto je fundamentální v porozumění tomu, že studie prováděné po dobu pouhých tří měsíců, jsou bezcenné. (Oooops..) Tento závěr je snadno pochopitelný.

Dalo by se říci, že jediná věc, ke které byly dobré, bylo uklidnění svědomí. Každá krysa z 200 byla testována a pitvána týmem profesora Seraliniho. Udělali to, aby zjistili, jaký byl dopad na jejich orgány. Účelem bylo identifikovat způsob, kterým se každá z diet - GMO, GMO s RoundUpem a RoundUp sám o sobě - projevila na metabolismu každého ze zvířat, se zaměřením na rychlost rozvoje nádorů, které - a toto není žádným překvapením - se začala projevovat až po uplynutí 3 měsíční periody.

Toto číslo reprezentuje počet hmatatelných nádorů zvířat získaných během experimentu. Zde můžeme vidět krysy živené GMO, ve srovnání s těmi, co požívaly běžnou stravu. Jak můžete vidět, jen pár samečků dostalo nádory. To je důsledek jejich zvýšené odolnosti vůči testovacímu procesu. Každý krok o úroveň výš reprezentuje velký nádor, který může měřit až 17mm * 17mm. Pro krysy jsou tyto rozměry kolosální. Odpovídalo by to nádoru této velikosti, pokud by se jednalo o člověka. Je obrovský.

Po studování těchto nádorů, můžeme říci, že 94% z nich se projevilo v mateřských žlázách, což by odpovídalo rakovině prsu u žen. Také čelíme s renálními (ledviny) nádory u samečků, ale nejen ty - někteří samečci také trpěli z rakovin mateřských žláz. To ukazuje směrem k hormonálním efektům, které nejsou ovlivněny dávkováním. 60% rakovinových nádorů je způsobováno nedostatkem hormonů.

Studie profesora Seraliniho nám přinesla ještě jedno poslední překvapení. A tohle je velké. Až doteď si člověk mohl říkat, že hlavní příčinou úmrtí testovaných krys byl pesticid přidávaný ke kukuřici, ale co tato studie podtrhla - a toto je poprvé v historii - je fakt, že transgeneze samotná mohla být tím, co zabilo krysy. Co to znamená, je, že pouhým narušováním genomu rostliny za účelem jeho modifikace nyní čelíme zpětnému rázu, který nikdo nemohl předvídat. [ŠPATNĚ, MNOHO LIDÍ HO PŘEDVÍDALO - PROBUĎTE SE]

To je dost důvodů k tomu, abychom přehodnotili veškeré vědecké předpoklady, které nás vedly k vytvoření GMO. RoundUp nikdy dříve nebyl testován sám o sobě. Když jsme prováděli buněčné studie, viděli jsme, že buňky jater, embryí (!!!!!), ledvin, placenty a pupečníku umíraly mnohem rychleji, a tak jsme si odvodili, že zde probíhal toxický efekt vůči organizmu. Co může být řečeno je, že existuje nárůst úmrtí díky GMO a díky RoundUpu.

Největším překvapením byla realizace toho, že GMO bez zbytkového množství RoundUpu byly zodpovědné pro nárůst v úmrtích samiček a některých samečků. Toto by mohlo být důsledkem GMO genu, který byl špatně asimilován rostlinou a proto vyústil v negativní efekt díky sekundárním metabolickým efektům.

To znamená, že se tu zabýváme konkrétním GMO. Modifikace cereálií nebo GMO kukuřice, s ohledem na vložené geny utvářející GMO kukuřici, mohou vyústit v rozdílné efekty. To, že jisté GMO má jistý efekt, ještě neznamené, že ostatní GMO budou mít stejný efekt, (pokud ovšem, efekt není cílený, že ano.. eugenik Bill Gates kdesi spokojeně chrochtá nad svým organickým obědem..) ale rozhodně některé mohou mít ještě horší dopady.

Co je alarmující, je, že toto GMO bylo pojídáno Američany, ale také, že toto GMO bylo schváleno pro import evropskými agenturami, včetně těch francouzských - a tím pádem byly naše potraviny kontaminovány. Dnes, pouze dva typy GMO jsou produkovány v několika evropských zemích. Jedno je kukuřice, a druhé brambora.

Ale co těch 7 milionů tun transgenické sóji, které jsou vykládány každý rok v evropských přístavech? Sója je používána ke krmení dobytku, ale také se dostává na naše stoly, jakožto součást rozličných potravin. To, čeho chceme s touto studií dosáhnout, je moratorium. Situace je dostatečně závažná, a my přece nebudeme jíst cokoliv nám strčí na talíř.

Importovali jsme bez vědomostí o tom, co importujeme, a Spojené státy produkují rostliny, aniž by vědeli, co produkují. (jistěže vědí.. jen nechtějí, aby jste to věděli vy..) Potřebujeme více studií tohoto druhu. A výrobci GMO je musí vykonávat předtím, než komercializují svoje produkty.

Moratorium na pěstování GMO bylo schváleno většinou evropských zemí. (jenže některé metody GMO EU jako GMO nekvalifikuje.. toxikogeneze, ozáření, etc..) Nyní, když známe výsledky studie vykonané profesorem Seralinim, přišel čas rozšířit toto moratorium na veškerá GMO používaná v našich potravinách? K vytvoření nepopiratelné vědecké pravdy lidé potřebují tým, čas a prostředky.

Někteří prohlásí, že to trvá příliš dlouho a že je to příliš drahé, ale pokud bychom tyto testy provedli dříve, nemohli jsme se tak vyhnout nedávným skandálům? Budou GMO zodpovědné za další kalamitní scénář? A zatímco čekáme na vědecké jistoty, zjevně nemůžeme takové riziko podstupovat.

[navštivte www.reformy.cz, www.naturalnews.com a www.infowars.com] [GMO také dle starších (a také nesrovnatelně menších) studií sterilizují savce během tří generací] [Nenechte kriminálníky trávit vaši rodinu] [Naše samotné genetické linie by mohly být v ohrožení] [Jsou lidé, kteří jsou ochotni použít jakýchkoliv dostupných metod k oříznutí populace na "kontrolovatelnou" úroveň] [Nastudujte si Eugeniku, Vakcinace, GMO, Aspertam, MSG a další toxické koktejly] - Protože proti vaší mysli je vedena válka.
x dokument o prokazatelných účincích Geneticky modifikovaných potravin a jejich vlivu na rozvoj nádorových onemocnění.

Francouzský dokument Jsme jen pokusná morčata? se slovenskými titulky o prvním dlouhodobém testování potravy z GMO, dopad na zdraví testovaných krys a důsledky katastrofy japonské atomové elektrárny Fukušima na obyvatelstvo a okolí. Představa, že vliv potravy z GMO nebyl nikdy důsledně prozkoumán a přitom se již distribuuje do potravního řetězce lidí a zvířat, může být jednou z nejhorších představ naší budoucnosti. Nemoci, hlad, finanční otroctví a sebevraždy jsou úzce spojeny s pěstováním geneticky modifikovaných plodin a využíváním atomových elektráren.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.