xVybraná videa
text k videu
VLASTNÍ CESTOU

Nová šance v gastronomii
Projekt se zaměřuje na osoby 50+ a mladistvé s nízkou úrovní kvalifikace a nabízí rekvalifikace v oblasti gastronomie. V rámci projektu naleznou účastníci uplatnění na podporovaných místech.

Společně k integraci obyvatel
Hlavním cílem projektu je snižovat míru sociálního vyloučení Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Přerova a podporovat jejich integraci. Toho projekt dosahuje komplexem služeb, které reagují na potřeby cílové skupiny - uplatňování zájmů, podpora fungování rodin, pomoc při řešení trestně právní a přestupkové problematiky a také intenzivní podpora při hledání zaměstnání a dále také navázáním spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb.

Krok do života
Cílem projektu je rozvíjet komplexní nástroj péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů Plzeňského kraje, který jim umožní dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce.

Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou
Projekt se zaměřuje na práci se zaměstnavateli v oblasti rovných příležitostí a zároveň na uplatnění jednotlivců na trhu práce. Inovativním prvkem projektu je typ podpory pro zaměstnavatele - nabídka hlídání dětí přímo v domácnostech během mimořádných situací. Podobnou podporu zatím žádný zaměstnavatel nenabízí. Cílem opatření je rozšířit služby hlídání a péče o děti pro zaměstnané rodiče a usnadnit jim tím skloubení rodinného a pracovního života.

Kavárna s příběhem
Projekt nového vzdělávacího programu se záměrem naučit pracovníky poskytovatelů sociálních služeb dovednostem, které jsou potřebné k vyjednávání a domlouvání se s klienty v rámci naplňování standardů kvality sociálních služeb. Cílem vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům získat především dovednosti umět navázat s klientem kontakt a spolu s ním definovat jeho přání a potřeby.

Vzdělávejte se pro růst
Projekt je zaměřen na realizaci rekvalifikací a poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR. Cílem projektu je zvýšit šance, možnosti a potenciál uchazečů a zájemců o zaměstnání k nalezení nebo změně zaměstnání v hospodářských odvětvích, která zaznamenala v uplynulých letech prorůstový potenciál a mají významný podíl na tvorbě HDP a pomoci jim tak k lepšímu kariérnímu uplatnění na trhu práce.

Pomoc cizincům
Projekt se zaměřuje na odstranění problémů, souvisejících se sociální integrací těch cizinců ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území ČR a jsou či budou zde aktivní na legálním trhu práce. Projekt vychází z toho, že nyní v ČR nejsou nastaveny správné mechanismy komunikace mezi státními orgány a cizinci, čehož využívají nejrůznější zprostředkovatelé, pohybující se na hranici zákona, kdy výsledkem jejich aktivit je cizinec na nelegálním trhu práce, obcházení platných právních předpisů, neodvádění daní státu ze strany zaměstnavatele či další negativní jevy.

Aktivně do práce
Projekt se zaměřuje na osoby se zdravotním (zejména mentálním) postižením a vymyká se komplexní individuální prací s účastníkem (individuální pracovní terapeut, posléze pracovní asistence, kurzy sociálních dovedností, motivační besedy aj.). Vedle poskytovaného vzdělávacího kurzu a pracovního uplatnění v kavárně provozované sdružením Masopust, bylo části účastníků nalezeno pracovní místo u různých regionálních zaměstnavatelů.

Podané ruce
Projekt je zaměřen na posílení zaměstnanosti v regionu Podbořansko - konkrétně ve městech Podbořany, Kryry a Vroutek s cílem podpořit cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob (evidovaných v registru úřadu práce déle než 5 měsíců) a se zvláštním zřetelem k osobám starších 50 let.

Protidluhové poradenství
Projekt je zaměřen na finanční poradenství a prevenci "předluženosti". Činnost je zaměřena na tři Romské vyloučené lokality. Hlavním cílem projektu je vytvoření takových aktivit, které pomohou řešit krizovou finanční situaci způsobenou nadměrným zadlužováním jednotlivců i rodin a v rámci prevence zamezí dalšímu vzniku závazku.

Vzdělávání ve státní správě
Projekt je zaměřen na zavedení systémového školení na funkcionality eGovernmentu pro pracovníky státní správy a samosprávy obcí spádové oblasti ORP Náchod a jimi zřizované organizace. Cílem projektu je zejména usnadnit komunikaci veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času a dále by měla být zajištěna větší efektivita fungování úřadů.

Můj hlas - moje práce
Projekt Můj hlas-moje práce je inovativní ve způsobu zapojení cílové skupiny do pracovního procesu za využití speciálních hlasových technologií, tzn. ovládání PC pouze hlasem. Vytvořená pracovní místa jsou pro tuto cílovou skupinu málo obvyklá.

Odhadování vzdělanostních potřeb
Projekt je sám o sobě inovativní. Má za cíl s pomocí zahraničního experta vytvořit a v podmínkách ČR implementovat prostředek, počítačový model, pro odhadování vzdělanostních potřeb v příštích pěti letech v jednotlivých krajích ČR. Je určen zejména pro potřeby pracovníků krajských úřadů, kteří mají na starosti střední školství a podporu podnikání.

Dveře k návratu
Cílem projektu je zpřístupnění služeb cílové skupině projektu v odlehlé podhorské lokalitě. V rámci projektu bude vybudována multifunkční místnost, ve které budou realizovány motivační, aktivizační a vzdělávací aktivity, individuální i skupinové poradenství, počítačové a rekvalifikační kurzy, školení v technikách hledání zaměstnání a bude zde volný a bezplatný přístup k internetu. Další zásadní aktivitou je vytvoření 13 nových pracovních míst pro účastníky cílové skupiny projektu. Pracovní místa vzniknou převážně v nestátních neziskových organizacích na Třinecku a Jablunkovsku.

Nezastavit, se jít dal
Cílem projektu je vytvořit v Pošumaví ve spolupráci s obcemi a jejich základními školami, neziskovými organizacemi a zaměstnavateli spolupracující síť 7 venkovských komunitních škol, které budou centry nově vytvořených místních partnerství a budou realizovat zejména vzdělávací aktivity z oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na slaďování pracovního a rodinného života na místní a regionální úrovni, větší zapojení občanů a firem do komunitního projednávání a uplatňování principu gender mainstreamingu při plánování a realizaci různých projektů.

Pomoc jako poslání
Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků na území Zlínského kraje. Kraj tímto projektem systémově řeší jak doplnění kvalifikace nezbytné pro výkon povolání sociálního pracovníka, tak celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.

Příležitost pro zkušené
Projekt je prioritně určen pro uchazeče o zaměstnání ve věku nad 50 let, kteří jsou evidovaní na ÚP ČR ve Zlínském kraji. Hlavním záměrem projektu je umožnit těmto osobám doplnit, rozšířit či získat nové potřebné znalosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce a pomoci jim nalézt zaměstnání.

Normální je pracovat
Projekt poskytuje jedno z řešení pro osoby bez přístřeší, které musí řešit různá znevýhodnění: nízkou kvalifikaci, zdravotní omezení, vyšší věk, opakující se či dlouhodobou nezaměstnanost, výkon trestu odnětí svobody apod., jejímž vrcholem může být a často také je ztráta přístřeší.

Centrum pro děti
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření dětského centra podpořit možnosti sladění osobního a pracovního života zaměstnanců ve společnosti JABLOCOM s.r.o., což bylo dosaženo nabídnutím možnosti umístit dítě ve věku od 3 do 6 let do nově vybudovaného centra pro děti přímo v areálu společnosti.

Rada po telefonu
Projekt je zaměřen na zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi služeb zaměstnanosti pro veřejnost v rozsahu celé ČR. Poskytované informace veřejnosti se týkají problematiky zaměstnanosti nejen v ČR, ale i zahraniční zaměstnanosti včetně institutu zelených a modrých karet, problematika ESF a státní sociální podpory.

Jako součást projektu byly vytvořeny internetové stránky Call centra, které umožňují široké veřejnosti získávat nejnovější informace týkající se nezaměstnanosti, možnosti evidence na úřadu práce, aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a další informace z oblasti služeb zaměstnanosti a státní sociální podpory.

Projekt je zajímavý nejen z hlediska poskytování informací, ale také z důvodu interakce a možnosti řešit konkrétní individuální problém dané osoby.

x Vlastní cestou - Příběhy lidí, kteří se ocitli ve špatné životní situaci a našli z ní cestu ven. Pomohly jim v tom projekty financované z Evropského sociálního fondu.

Natočený televizní seriál je konkrétní ukázkou toho, jak mohou veřejné peníze pomoci. „Projekty jsou časově omezené a vytváří startovací podmínky. Mají pomoci těm, kteří chtějí v životě něco změnit. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska je lepší podpořit občany tak, aby se uměli sami o sebe postarat, než jim nabízet jen dočasnou finanční injekci,“ vysvětluje Ministrině práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Od Piranhafilm, Petr Horký.

Bystander Effect - Proč lidé nezasáhnou, když se před jejich očima na ulici odehrává násilí? 13. března 1964 ubodal osmadvacetiletou Kitty Genovese na newyorské ulici její vrstevník Winston Moseley. Byly 3 hodiny ráno, přesto později vyšlo najevo, že vraždu nějakým způsobem zaregistrovalo 38 lidí v sousedství. Nikdo z nich se však neobtěžoval zvednout telefon. Vrah na její zavraždění potřeboval 50 minut, pozdě přivolaná policie přijela na místo činu za 2 minuty.

Vědci Darley a Latane o čtyři roky později tuto nepochopitelnou lidskou vlastnost prozkoumají a pojmenují jako "Genovese syndrom", častěji též jako "syndrom nezúčastněného diváka". Žijeme o čtyřicet let později a musíme si přiznat, že se situace příliš nezměnila. Lidé stále páchají násilí a stále se mezi námi najde málo těch, kteří jsou ochotni pro neznámého a anonymního občana vzdát se svého pohodlí, případně si způsobit nějaké nepříjemnosti.
Režisér Radim Špaček přetavil téměř půlstoletí starý příběh v univerzální situaci a tu provokativním způsobem inscenoval na ulici, mezi nic netušícími chodci - diváky - a vlastně i aktéry. V originálním polohraném dokumentu uvidíme mimo jiné Jiřího Černého, Gabrielu Pyšnou nebo Pavla Opočenského.
Režie R. Špaček a M. Bambušek
Související odkaz
Problém Někoho Jiného Efekt přihlížejícího neboli syndrom apatického svědka.
xRubriky
Odkazy
Měsíční archiv
Výběr tématu
Anketa

Nefunguje
Nefunguje video na této straně?
Pošli link
Ahoj, podívej se na zajímavé video
Po stlačení tlačítka "Pošli" nezapomeň vyplnit správnou e-mailovou adresu a pak odeslat.

Odkaz videa
Credits

webdesign 2006 - 2014 by TrendSpotter. Spotter.TV is independent, nonprofitable, noncommercial site. Only for education purposes in the Czech and Slovak republic. Strictly embedded content is based on public domain, or Standard YouTube license, or Creative Commons license, or Copyright, or custom licenses based on public video sites for shared content. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Other links and information may not be relevant to embedded media. Randomly displayed banners are not managed by Spotter.