Fifth Assessment Report – Synthesis report

Tato souhrnná zpráva vychází ze zpráv tří pracovních skupin Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), včetně příslušných zvláštních zpráv. Poskytuje integrovaný pohled na změnu klimatu jako poslední část páté hodnotící zprávy IPCC (AR5).

Tento přehled shrnuje strukturu delší zprávy, která se zabývá následujícími tématy: Pozorované změny a jejich příčiny; Budoucí změny klimatu, rizika a dopady; Budoucí cesty pro přizpůsobení, zmírňování dopadů a udržitelný rozvoj; Přizpůsobení a zmírňování.

V souhrnné zprávě se oznamuje jistota v klíčových zjištěních hodnocení, jak je uvedeno ve zprávách pracovní skupiny a zvláštních zprávách. Vychází z hodnocení autorských týmů o základním vědeckém porozumění a vyjadřuje se jako kvalitativní úroveň důvěry (od velmi nízkých až velmi vysokých) a pokud možno pravděpo dobně s kvantifikovanou pravděpodobností (od mimořádně nepravděpodobné, že bude prakticky jistá) 1. V případě potřeby jsou závěry formulovány také jako faktické prohlášení bez použití kvalifikátorů nejistoty.

Tato zpráva obsahuje informace týkající se článku 2 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

více na tomto webu