Úvodem

Reference na právní stav v EU k situaci, kdy web odebírá nebo odkazuje na obsah, který již byl na jiné straně poskytnut k veřejnému sdílení a toto sdílení nebylo zjevně znemožněno.

Majitel internetové stránky může bez svolení nositelů autorského práva odkázat prostřednictvím hyperlinků na chráněná díla, která jsou volně přístupná na jiné internetové stránce (PDF)

Diskuse: Rozsudek ve věci C-466/12 – otázky ohledně hypertextových odkazů

Ukázal evropský soud světlo na konci hyperlinkového tunelu?

JEU: Embedding not a copyright infringement

embedding copyrighted videos is not copyright infringement, even if the source video was uploaded without permission.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA Ve věci C‑466/12

“The embedding in a website of a protected work which is publicly accessible on another website by means of a link using the framing technology … does not by itself constitute communication to the public within the meaning of [the EU Copyright directive] to the extent that the relevant work is neither communicated to a new public nor by using a specific technical means different from that used for the original communication,” the ruling reads.

CJEU rules on whether ‘framing’ amounts to copyright infringement (30.10.2014)
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=efec43a8-9444-4399-8ca2-5da8b893b948

Embedding is not copyright infringement, EU court rules (25.10.2014)
http://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/

An “embed” link isn’t a new infringement, says EU Court of Justice (27.10.2014)
http://www.theregister.co.uk/2014/10/27/an_embed_link_isnt_a_new_infringement_says_eu_court_of_justice/

Video embeds not a copyright violation, EU court says (29.10.2014)
http://www.justicenewsflash.com/2014/10/29/video-embeds-not-a-copyright-violation-eu-court-says_20141029133247.html

Courth ruling (C-348/13) of the BestWater International GmbH vs. Michael Mebes and Stefan Potsch
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159023&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3

Statut
Spotter tv (v textu také jen web) je soukromý, nezávislý, nevýdělečný, nekomerční web pro individuální vzdělávání a zábavu. Odebíraný obsah je zde viditelný na základě licencí Public Domain, Standard YouTube License, různých typů licencí Creative Commons, Copyrightu, Copyleftu, Open Data licencí, nebo jiných konkrétních licencí poskytnutých deklarovanými podmínkami užití z veřejných videoportálů pro sdílená videa nebo sdílená data. Web může obsahovat i další data, doplňující, nebo rozšiřující kontext viditelného videa.

Web může obsahovat hyperlinkové odkazy na cizí weby. Tyto odkazy jsou taktéž za účelem rozšíření informací a kontextu k tématu strany, na které se odkazy nacházejí. Ve velké většině odkazují na veřejně dostupné informační zdroje (Např. Wikipedie) a neslouží ke komerčním účelům webu, ani k účelové, nebo zištné propagaci odkazované strany. Spotter.tv není ekonomicky aktivní a veškeré náklady na provoz nese soukromá osoba.

Mise
Obsah webu by měl spíše pokládat otázky, než aby přinášel ty „jediné – správné“ odpovědi. Cílem webu je snadnější přístup k faktům, informacím a názorům, obsaženým v dokumentárních, populárně naučných, vzdělávacích nebo výukových mediích. Spotter.tv si všiml, že kvalitní, nebo pozoruhodný obsah na internetu existuje, ale v mnoha případech není tak snadno přístupný veřejnosti, přestože jsou poskytnuty k audienci a sdílení. Spotter.tv taková meda představuje v dalších, rozšiřujících kontextech, které jsou mnohdy neméně důležité, jak samotný obsah.

Obsah
Web vychází ze široce akceptovaného konceptu Fair Use pro odebíraný obsah. Smyslem je tento obsah užít pro individuální vzdělání nebo poznání. Web pro výběr videí používá vlastní etický kodex, který bere na vědomí, nebo v určité míře respektuje rozdílné názory jednotlivců i společenských skupin. Nepreferuje však a nepotřebuje šířit xenofobní, elitářské, extrémně ideologické nebo patologické projevy jednotlivců, nebo společenství.

Citace Fair Use: 
§ 107. Limitations on exclusive rights: Fair use
Notwithstanding the provisions of section 106, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. 

Co je to poctivé využití (fair use)? česky na YouTube.

Další data
Web může odkazovat také na další typ obsahu, který je veřejně dostupný a poskytovaný ke sdílení přes veřejné webové strany, nebo přes sociální sítě. Příkladně pohyblivý obraz, video, audio, nebo zvukové soubory, veřejně dostupné elektronické publikace, interaktivní obsah, záznamy počítačových obrazovek, flash, nebo HTML5 data, mapové podklady, části veřejně dostupných databází, nebo obsahově proměnlivá data, které poskytují jiné veřejné weby, jako např. Archive.org, Scribd, YouTube, DailyMotion, MySpace, Openfilm, RuTube, Vimeo, Veoh, DotSub, atd… Dále veřejně sdílená videa portálů neziskových organizací typu TED (viz terms of use) nebo licencovaných přednášek TEDx.

Forma
Web nezasahuje do obsahu odebíraného videa, který je veřejně poskytován pod jakoukoliv licencí. Nepoužívá watermark, re-branding obsahu, nebo vlastní přehrávač přebíraného obsahu. Nevkládá do blízkosti obsahu nebo přes obsah vlastní plošnou reklamu, pop-up reklamu, selfpromo, nebo zjevně nesouvisející obsah do prostředí videa. Dbá, aby nedošlo k účelové dezinterpretaci videa, která by mohla uživatele webu uvést v omyl výkladu videa.

Všechny ostatní texty, zmíněné nebo vyobrazené ochranné značky, loga, názvy produktů, nebo jiné užité značky, jsou v majetku odpovídajících vlastníků a není nijak zpochybněn jejich statut a příslušnost k vlastníkům. Text na stranách webu není autorizovaným textem, v naprosté většině však vychází z popisu videa od tvůrce, distributora, nebo poskytovatele videa. Další hypertextové odkazy, obrazy a informace na webu mohou, ale nemusí mít souvislost s odebíraným obsahem. Viditelná plošná reklama umístěná přes okno videa, reklamní videopříspěvky přímo vložené do videa, prostřednictvím videoportálů (např. YouTube..) nejsou spravovány webem Spotter.tv a nepřináší webu ani přímý, ani nepřímý zisk.

Jazyk textů je podle aktuální dostupnosti, nejvíce česky, slovensky, anglicky. V textu jsou průběžně odstraňovány stylistické nebo pravopisné chyby. Pokud je použit strojový překlad z cizího jazyka, může obsahovat chyby.

V případě, že dynamicky sdílená data změní zásahem jiné osoby, jiného zamýšleného, nebo nezamýšleného procesu, svůj obsah nebo formu, děje se tak bez předchozího upozornění správci webu Spotter.tv. Následně na to může Spotter.tv zareagovat, aby obsah stále vyhovoval misi webu.

Názorové vymezení a etický kodex
Web neupřednostňuje žádný konkrétní politický názor, oficiální doktrínu nebo ideologii. Jednoznačně však odmítá ideologie, politické názory, myšlenkové směry a náboženství, které jsou svobodnými lidmi v občanském společenství; a které jsou historickou zkušeností chápány jako neudržitelné, extrémní, nebo široce destruktivní. Přesto jsou na webu některé dokumenty o těchto tématech. Forma sdělení je vždy dána autory těchto medií. Jste-li vědomým příslušníkem náboženské, společenské, či jiné skupiny, jejíž vnitřní pravidla jsou v rozporu s obsahem webu. Odejděte z těchto stránek, abyste se jejich shlédnutím nedostali do zbytečného rozporu s vaším přesvědčením.

Hosting
Web je dostupný v doménovém rozsahu adres Spotter.tv v regionu České republiky. Pokud web sledujete z jiné země, než Česká republika, může se stát, že audience nemusí vyhovovat zákonům, nebo společenským úmluvám té země. Pokud vám to vadí, odejděte z těchto stran. Web Vás na tuto skutečnost nebude výslovně upozorňovat. Dostupnost webu pro veřejnost není garantována žádnou nepsanou, ani psanou formou smlouvy, nebo formou jiných záruk. Náklady na provoz domén a na provoz webového hostingu jsou v režii provozovatele a majitele domén. Z provozu webu nevyplývá žádný závazek, ani příslib na budoucí funkčnost webu. Hosting HTML stran, nikoliv obsahu, je na serverech v České republice.

Externí služby
Web používá pro vlastní potřebu bezplatné služby Google Search, statistiky návštěvnosti od Google Analytics, TOPlist a Blueboard. Na webu jsou umístěny odebírané ankety pro nezávazné a nepodmíněné vyjádření názoru uživatelů webu. Web neshromažďuje o uživatelích žádná osobní, ani identifikující data za účelem jejich obchodního vytěžení, ani za účelem poskytnutí těchto dat jiným subjektům. Statistická data o provozu webu slouží pouze pro informaci a pokud nejde o veřejný výňatek z nich, nejsou poskytována žádným dalším subjektům zdarma ani za úplatu. Web nepoužívá žádný affiliate marketing ani jiné formy zjevných, nebo nezjevných marketingových, nebo výdělečných kampaní.

Související strany
Web může mít další podpůrné strany na sociálních sítích. Např. na síti Facebook může obsahovat i další obsah obvyklý na této síti, který na webu není, nebo s ním nijak zjevně nesouvisí.

Odkazování na web
Uživatelé mohou na web odkazovat běžným způsobem, tj. vložením, nebo sdílením URL adresy, vytvořením hyperlinkového odkazu a podobně. Není garantováno, že na hyperlinkovém odkazu bude trvale stejný obsah, nebo že bude strana trvale dostupná. Odkazování může být provedeno také s použitím poskytnutého kódu, který používá nejen odkaz, ale i náhledový obrázek. Toto odkazování nevyžaduje předchozí souhlas webu Spotter.tv. Web nenese odpovědnost za kontexty a sdělení o umístěném okazu na cizích stranách, vedoucím na tento web.

Udržitelnost a sociální odpovědnost
Činnosti s tímto webem přímo související, jsou konány v zájmu a souladu se sociální a enviromentální udržitelností, s co nejnižšími náklady na provoz. Web rád upřednostní jakékoliv chování, nebo projevy vedoucí ke snížení ekologické a civilizační zátěže, rád umístí podporu trvale udržitelných konceptů a myšlenek.Tato podpora však nemůže být na komerčním základě.

Prohlášení o přístupnosti
Web používá HTML, CSS, Javascript, cookies pro nastavení CSS. Z technických důvodů můžou být na webu chyby v kódu, nebo nefunkční odkazy. Web může mít nezamýšlené problémy v zobrazení různými typy internetových prohlížečů. Pro potřebu vytištění stran použijte k tomu určený tiskový styl. Není zaručena funkčnost na všech mobilních zařizeních. Přepsaný text zvukové, nebo titulkové stopy slouží ke zpřístupnění obsahu neslyšícím, kteří si tak mohou text přečíst. Web nepoužívá komentáře, propojení se sociálními sítěmi ani externí komentářové služby. Uživatelům se nedoporučuje používat automatické stahování stránek, není tak zaručena funkčnost. Embeddovaný obsah stran se nenachází na hostingu webu. Kód webu, CSS stylů a dalšího kódu podléhá licenci CC BY-NC-ND 3.0.

Dary, sponzoring a finanční podpora
Web nevyzývá ke sponzorským darům ve svůj prospěch. Pokud přesto chcete web podpořit, napište na e-mail spotter – zavináč – bloguje.cz Poskytnuté dary mohou být dále darovány jiným neziskovým subjektům, které nemají žádnou, předem deklarovanou souvislost s existencí webu. Web nemá žádný zájem o umístění bannerové reklamy, SEO služby, nabídky affiliate marketingu, komerční výměnu odkazů, nákup inzertního prostoru, nákup redakčního systému, výkonnější hosting, integraci webu do vašich komerčních webů, publikaci čistě komerčních videí a podobně. Web není určen k nepřímému ani k přímému výdělku, ani k reklamě od inzerentů, ani ke kontextové reklamě.

Umístění vašeho obsahu
Jste-li majitelem obsahu a považujete za vhodné, aby byl vidět na webu, pak:

 • nahrajte obsah na nějaký veřejný portál určený ke sdílení obsahu
 • označte obsah podmínkami užití, nebo licencí, ideálně takovou aby šel obsah veřejně sdílet, nebo alespoň využít možnost prezentace bez zbytečně komplikujících podmínek užití
 • pošlete embeddovaný kód nebo iframe kód přímo na tento obsah
 • přidejte ke svému obsahu jasný a výstižný popis, synopsi, nebo další odkazy a informace. Web má výhradní právo rozhodnout o možnosti umístění, nebo neumístění textu, obrazu, odkazu, živého streamu, interaktivního obsahu, nebo videoobsahu na svých stranách a nelze toto umístění jakkoliv nárokovat, nebo smluvně vázat. V případě, že jste majitel videa, vystavil jste jej na veřejný webový portál, který poskytuje veřejný kód k odebírání videa, nepoužil jste možnost definovat konkrétní omezující licenci, a tím nevyužil možnost omezit, nebo výslovně zakázat jeho sdílení u poskytovatele hostingu – a přesto si z nějakého zjevně neznámého důvodu nepřejete, aby vaše video bylo vidět na soukromém nekomerčním webu, napište na spotter – zavináč – bloguje.cz. Spotter.tv může umístit na vaši žádost tento typ obsahu, nikoliv však bezvýhradně každý:
 • dokumentární film, faktografcký záznam, serii nebo řadu videí, zpravodajství, tematickou reportáž, televizní pořad, podcast, výukový materiál, návod k použití, infografiku, interaktivní obsah, slideshow, mediální obsah nepodléhající definici autorskoprávní ochrany, záznamy soudních líčení, veřejných projevů atp.
 • od komerčně nezávislé, soukromé, neziskové, nevládní, charitativní, ochranářské, ekologické, sociálně aktivní, kulturní, vědecké, vzdělávací organizace, nadace, společnosti, skupiny lidí, nebo i jednotlivce
 • z tematické oblasti, která je již na Spotter.tv zastoupena. U výukových tutoriálů na software POUZE v rozsahu již daných rubrik.
 • obsah bude mít nějakou sdělnou hodnotu. Jinak řečeno nebude pouze pro zábavu, nebo nebude pouze výtvarným dílem autorů.
 • forma u videa bude nejméně 10 minut jako celé dílo. V případě serie můžou být díly kratší
 • s jednoznačně formulovanou licencí k užití BEZ nároků na autorské poplatky za shlédnutí, prostřednictvím tohoto webu.
 • bez nároku na speciální plošnou, nebo jinak přidanou reklamu do prostředí webu. Odkazy na tvůrce, nebo odkazy na související informace v obsahu s pomocí hyperlinku v textu nejsou problém.
 • Pokud je obsah pouze upoutávka, selfpromo nebo výňatek z celého díla, výňatek z přednášek, nebo upoutávka služeb nabízených komerčně jinde a jinak, Spotter.tv rozhodne, zda chce obsah umístit.

Vyloučení odpovědnosti
Web nenese odpovědnost za chování, jednání a vyjádřené názory lidí, nebo právnických osob, kteří shlédnou strany a sdílený obsah webu. Informace jsou zde umístěny „tak, jak jsou“ a není garantována jejich trvalá existence, pravdivost, nebo pravdivost v nezamýšleném kontextu vzhledem k místě, nebo čase. Jednání diváků vyplývající z obsahu webu nejsou pod odpovědností provozovatele webu. Web NENÍ exkluzívním distributorem, nebo poskytovatelem obsahu. Obsah tedy může být – a vždy JE – veřejně viditelný i jinde a za podmínek uvedených tam. Na to nemá web žádný vliv. Web může obsahovat data, která mohou být podle platných zákonů ČR interpretována jako nevhodná ke shlédnutí nezletilým. Spotter.tv takovou interpretaci zákona nekomentuje, nicméně máte-li pochybnosti o neškodnosti obsahu webu, raději odejděte z těchto stran.

Komunikace
Chcete-li se na něco zeptat, nebo oslovit spotter.tv obracejte se na e-mail spotter – zavináč – bloguje.cz, který na vaši zprávu zareaguje, buď opět e-mailem, nebo veřejným oznámením na webu. Berete na vědomí, že veškerá elektronická komunikace odeslaná ze strany Spotter.tv je považována za doručenou, bez ohledu na to, zda se tak skutečně stalo. Veškerá komunikace je považována za soukromou a podléhá ochraně listovního tajemství, tj. není možné ji poskytovat dalším osobám, pokud to není výslovně povoleno, nebo k této komunikaci, nebo zastupování nejsou další osoby výslovně zplnomocněni. Doručené e-maily na adresu webu nejsou strojově zpracovávány, ani dále poskytovány cizím subjektům.

Právní rámec
Název Spotter.tv, Spotter.cz, včetně variant s doménami III. řádu, e-mailové adresy s vyjmenovanými doménami, účty na socálních sítích, na komunikačních sítích, nemají nijakou přímou souvislost s jinými službami, firmami, portály jiných, podobných názvů, podobných internetových domén, nebo podobných registrovaných obchodních známek v ČR nebo v zahraničí. Nemáte-li žádný právní vztah k těmto názvům, nepoužívejte je v jiné souvislosti, než pouze s tímto webem. Web se snaží v co největší míře respektovat platné právo České republiky. Pokud máte pocit, že web jedná v konkrétním rozporu s někým jiným, s nějakým zákonem, děje se tak neúmyslně a není to cílem webu. Web nepřidává, ani neposkytuje žádná další práva k obsahu dalším osobám. Veškerý obsah zachovává a nemění původní podmínky užití.

Tvrzení o porušení autorských práv
Pokud si myslíte, že obsah, nebo jiné materiály viditelné prostřednictvím těchto stránek porušují něčí autorská práva, nebo práva duševního vlastnictví, informujte o tom Spotter.tv postupem uvedeným níže. Oznámení o porušení autorských práv by mělo být e-mailem na spotter – zavináč – bloguje.cz. (do předmět napište: „Porušení autorských práv na Spotter.tv“). Jednacím jazykem pro komunikaci je podle § 16 správního řádu pouze čeština.Chcete-li, aby vaše žádost byla účinná a vyřízena co nejrychleji, musí být oznámení v písemné formě a musí obsahovat následující informace:

 • 1. doložený elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradních autorských práv, nebo jiného právně podloženého zájmu;
 • 2. popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;
 • 3. popis, kde se dílo nachází na webu. Popis je přiměřeně dostatečný k tomu, aby Spotter.tv identifikovat a lokalizovat předmět vašeho zájmu
 • 4. vaše jméno, adresa, telefonní číslo, a kontaktní e-mailová adresa;
 • 5. čestné prohlášení, že věříte, nebo si myslíte, že sporné užití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, a
 • 6. čestné prohlášení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, s vědomím že jste postižitelný obviněním z křivé přísahy, pokud by nebyla pravda, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv, nebo vlastníka jiného konkrétního výhradního práva k obsahu.

Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky podléhají průběžným změnám tak, aby adekvátně formulovaly reálný stav provozu webu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Spotter.tv může podle vlastního uvážení upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek užití, kdykoliv a jakýmkoliv způsobem, a revidované je zveřejnit zde na webu. V případě citace, reference, nebo předložení důkazu nesmíte měnit nebo upravit formulaci Podmínek za žádných okolností.Aktuální verze Podmínek užití je k dispozici pouze na této straně. Je ve vašem zájmu pravidelně kontrolovat případné změny, které se tu mohou objevit. Vaše další používání těchto stránek na celé doméně po jakýchkoliv změnách těchto Podmínek užívání znamená, že změny přijímáte. Případné změny Podmínek by však neměly zásadně měnit princip zobrazení konkrétního obsahu. Pokud by se to přesto stalo, pak bude takový obsah z webu bez dalšího upozornění odstraněn.

Podmínky jsou platné od 1. 2. 2018