Monitoring sýčka obecného na Moravě

Dokument o průběhu projektu „Monitoring sýčka obecného na Moravě“, který probíhal v letech 2015 a 2016. Jeho úkolem bylo zjistit stav populace sýčka obecného (Athene noctua) v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Monitoring spočíval v pořizování zvukových záznamů na vybraných lokalitách a v jejich následné počítačové analýze, v monitoringu pomocí hlasových nahrávek teritoriálních hlasů samců sýčků. Součástí projektových aktivit bylo také vytipování vhodných lokalit k hnízdění a vyvěšení hnízdních budek pro tento druh.

Příčiny úbytku sýčka obecného nejsou zcela jasné a objektivně posouzené. Ještě v první polovině dvacátého století byl hojnou synantropní sovou. Jsou tu známé faktory, jako jsou změny v krajině a používání pesticidů, stále se zahušťující a zrychlující automobilová doprava, obrovský tlak predátorů jako je kuna skalní, zásadní změny v architektuře venkova, tuhé zimy a vliv stavebních prvků. Všechna ochranná opatření je proto nezbytné zabezpečit komplexně. Prioritně předcházet jim však musí důsledné zjištění stavu populace sýčka obecného a vytipování vhodných hnízdních teritorií, které budou následně dle možností zabezpečeny.